En fiberförening var en ideell förening som kunde träffa avtal och vara part i ett skiljeförfarande

Mål: T 7416-21
I en skiljedom hade en internetleverantör ålagts att betala viss ersättning till en fiberförening enligt ett avtal mellan parterna. Internetleverantören klandrade skiljedomen och gjorde bland annat gällande att fiberföreningen saknade rättskapacitet, dvs. att den inte kunde träffa skiljeavtal eller påkalla skiljeförfarande. Hovrätten ansåg att fiberföreningen saknade rättskapacitet och upphävde skiljedomen.

Högsta domstolen har funnit att fiberföreningen utgjort en ideell förening med rättskapacitet och att skiljedomen därför inte ska upphävas på den grunden. Målet återförvisas till hovrätten för fortsatt handläggning.

Enligt rättspraxis kan en sammanslutning vara en ideell förening med rättskapacitet om den har antagit stadgar med visst innehåll. Det ställs även vissa krav på sammanslutningens ändamål och verksamhet.

Enligt Högsta domstolen har fiberföreningen, som bedrivit ekonomisk verksamhet, ett ideellt ändamål enligt stadgarna. Eftersom det inte har visats att fiberföreningen haft något annat ändamål än det som angetts i stadgarna, anser Högsta domstolen att den haft rättskapacitet som ideell förening.