Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd i en delfråga i ett uppmärksammat mål

Mål: B 1937-23
Högsta domstolen har i dag meddelat prövningstillstånd i en delfråga avseende en dom i ett uppmärksammat mål från Hovrätten för Västra Sverige. Prövningstillståndet gäller frågan om rättegångsfel har förekommit såvitt avser hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen.

I en gärningsbeskrivning anger åklagaren den brottsliga gärningen. Det är ofta ett händelseförlopp med uppgift om tid, plats och övriga omständigheter. Gärningsbeskrivningen utgör en ram för brottmålsprocessen.

I det aktuella fallet angav åklagaren en viss gärningsbeskrivning och att det var straffbestämmelsen våldtäkt mot barn som skulle användas. Hovrätten ansåg att bevisningen inte var tillräcklig för att döma för det brottet. Hovrätten angav att åklagaren inte hade yrkat ansvar för något annat brott. Den tilltalade skulle därför frikännas.

Riksåklagaren har i sitt överklagande angett att det som står i gärningsbeskrivningen även gör det möjligt att döma för brottet grovt sexuellt övergrepp mot barn. Genom att inte ta upp detta med parterna och pröva den alternativa brottsrubriceringen menar riksåklagaren att hovrätten har gjort sig skyldig till ett rättegångsfel.

– Högsta domstolens beslut innebär att domstolen kommer att pröva frågan om rättegångsfel har förekommit när det gäller hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen, säger justitierådet Stefan Johansson som är en av de domare som har deltagit i beslutet. – Högsta domstolen ska alltså inte nu pröva hela målet utan bara just denna fråga. Målet i övrigt har förklarats vilande i avvaktan på hur Högsta domstolen bedömer frågan om rättegångsfel, förklarar han.

Faktaruta

För att Högsta domstolen ska få pröva ett överklagande krävs att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen. Något förenklat kan detta sägas innebära att det ska finnas ett behov av att Högsta domstolen ger svar på oklarheter i lagstiftningen eller hur den ska tillämpas i vissa typfall. Ett prövningstillstånd kan begränsas till en viss fråga i målet där det finns behov av vägledning.

Därutöver får Högsta domstolen pröva ett överklagande om det finns synnerliga skäl. Detta tar framför allt sikte på resningssituationer eller där en domstol har begått ett grovt fel när den handlagt målet. Det är alltså en säkerhetsventil som ska användas i rena undantagssituationer, exempelvis när det har kommit fram ny betydelsefull bevisning som kan utgöra grund för resning.

Det kommer in ungefär 7 500 överklaganden per år som kräver prövningstillstånd. Av dessa får drygt 100 prövningstillstånd.