Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål om transplantationer av luftstrupar

Mål: B 5380-23
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett uppmärksammat brottmål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast.

En läkare har genom transplantation avlägsnat tre patienters luftstrupar och ersatt dessa med syntetiska luftstrupar. Hovrätten bedömde gärningarna som tre fall av grov misshandel och dömde läkaren till fängelse i två år och sex månader. Läkaren har överklagat hovrättens dom.

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av det här slaget krävs prövningstillstånd. Ett sådant tillstånd får meddelas om frågans prövning är av vikt för ledning av rättstillämpningen, s.k. prejudikatdispens. Något förenklat kan detta sägas innebära att det ska finnas ett behov av att Högsta domstolen ger svar på oklarheter i lagstiftningen eller hur den ska tillämpas i vissa typfall. Prövningstillstånd får dessutom meddelas i vissa undantagsfall, närmare bestämt om det finns synnerliga skäl för en prövning. Detta tar framför allt sikte på resningssituationer eller där en domstol har begått ett grovt fel när den handlagt målet. Det är alltså en säkerhetsventil som ska användas i rena undantagssituationer.

Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.