Skiljedom kan verkställas beträffande skiljedomarens arvode och avgift till ett skiljedomsinstitut

Mål: Ä 2885-23
I målet aktualiseras frågan om en förpliktelse i domslutet att slutligt stå för skiljedomarens arvode och avgiften till institutet är tillräckligt tydlig och om den kan läggas till grund för verkställighet mot den part som ålagts att slutligen stå för kostnaderna.

I ett förenklat skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) meddelades slutlig skiljedom angående ett franchiseavtal. I domslutet fanns förpliktelser för parterna att solidariskt betala skiljedomskostnaderna bestående av skiljedomarens arvode och avgiften till SCC med vissa angivna och specificerade belopp. Beloppen hade redan tagits in som förskott. I domslutet hade också skiljedomaren förpliktat de förlorande parterna (ett bolag och en ställföreträdare som borgensman) att parterna emellan slutligt stå för skiljedomskostnaderna.

Frågan i målet var om förpliktelsen att slutligt stå för skiljedomskostnaderna var tillräckligt tydlig och kunde läggas till grund för verkställighet av skiljedomen hos Kronofogdemyndigheten efter ansökan av den vinnande parten. Det förlorande bolaget gick i konkurs. Verkställigheten riktades därför endast mot ställföreträdaren för det förlorande bolaget i egenskap av borgensman.

Högsta domstolen konstaterar att de skiljedomskostnader som verkställighetsärendet gäller avser sådana skiljedomskostnader som en skiljedomare enligt skiljeförfarandelagen på begäran av en part kan förplikta motparten att ersätta, att dessa regler är dispositiva, men att de skiljedomsregler hos SCC som parterna enligt skiljeavtalet tillämpade inte avviker från lagens regler på annat sätt än att grunderna för kostnadsfördelningen specificeras samt att kostnaderna delas upp och benämns annorlunda.

Av förpliktelsen framgår enligt Högsta domstolen att det är fråga om ett solidariskt ansvar och att ställföreträdaren är skyldig att till den vinnande parten betala vad denne tidigare betalat av skiljedomskostnaderna. Beloppen avseende skiljedomarens arvode och avgiften till SCC framgår av en annan punkt i domslutet. Genom inbetalda förskottsbelopp och den avräkning som gjorts kan utläsas att parterna har betalat hälften var av dessa kostnader. Beloppet som förpliktelsen avser kan därför enkelt beräknas.

Högsta domstolen konstaterar mot denna bakgrund att domslutet innehåller en tillräckligt tydlig förpliktelse för ställföreträdaren att ersätta den vinnande parten för vad det bolaget betalat av skiljedomskostnaderna, varför något hinder mot verkställighet inte föreligger.