Högsta domstolen har avgjort ett mål om så kallad litispendens och EU:s underhållsförordning

Mål: Ö 4690-23
I förordningen regleras vilket lands domstol som är behörig att pröva en fråga om underhåll som har internationell anknytning. Enligt förordningen kan mer än ett land var behörigt att pröva frågan. Det är därför också reglerat hur domstolarna i de olika länderna ska hantera saken när underhållsfrågan aktualiseras i mer än ett land, s.k. litispendens. Vilket lands domstol som ska avgöra frågan kan vara av betydelse för hur omfattande underhållsskyldigheten är.

Högsta domstolen konstaterar att behörigheten för den domstol där talan först aktualiserades ska prövas av den domstolen i enlighet med dess processuella ordning. I väntan på detta ska handläggningen av målet i den andra domstolen vila. Det ankommer alltså inte på den andra domstolen att själv pröva om den första domstolen är behörig eller inte.

I målet ändrade därför Högsta domstolen hovrättens beslut och upphävde tingsrättens beslut om avvisning av den talan om underhållsbidrag som hade väckts vid svensk domstol