Vid ansökan om lagfart kan det krävas samtycke från överlåtarens före detta make även när lång tid gått efter äktenskapsskillnaden

Mål: Ä 45-23
Den som är gift får inte överlåta fast egendom utan att den andre maken lämnat sitt samtycke. Det gäller även efter äktenskapsskillnad, fram till dess bodelning skett. Vid en ansökan om lagfart kan därför krävas skriftligt samtycke även från en tidigare make. Detta krav kan inte efterges enbart på den grunden att lång tid gått sedan äktenskapet upplöstes, konstaterar Högsta domstolen i ett nytt beslut.

En man överlät genom gåva hälften av en fastighet till sin sambo. Fastigheten hade tidigare varit gemensam bostad för mannen och hans dåvarande hustru. Äktenskapet hade upplösts för mer än 30 år sedan, men någon bodelning hade inte skett.

Sambon sökte lagfart för förvärvet. Inskrivningsmyndigheten vilandeförklarade ansökan eftersom sökanden inte hade gett in något skriftligt samtycke från överlåtarens före detta maka. Av bestämmelserna i äktenskapsbalken och jordabalken följer att ett sådant samtycke som regel ska ges in när bodelning inte skett i det tidigare äktenskapet. Sökanden överklagade beslutet och gjorde gällande att det var uppenbart att något samtycke inte behövdes eftersom det hade gått så lång tid sedan äktenskapet upplöstes. Såväl tingsrätten som hovrätten avslog överklagandet.

Högsta domstolen har nu prövat frågan och uttalar bland annat följande i sitt beslut. När mycket lång tid har gått sedan överlåtarens äktenskap upplöstes utan att den tidigare maken har påkallat bodelning talar detta med styrka för att samtycke till överlåtelsen inte längre behövs. Samtidigt kan det inte uteslutas att den tidigare maken kan ge en förklaring till sin passivitet, som gör det motiverat att hålla fast vid kravet på samtycke. Bedömningen kan aktualisera frågor som lämpar sig mindre väl för att avgöras vid den huvudsakligen formella prövning som sker i ett inskrivningsärende. Till detta kommer att den tidigare maken inte längre har möjlighet att klandra överlåtelsen när lagfart har beviljats. Och denna rättsverkan uppkommer trots att den tidigare maken inte är part i inskrivningsärendet och i den egenskapen kan ta tillvara sin rätt.

Mot denna bakgrund anser Högsta domstolen att kravet på samtycke från en tidigare make inte bör efterges enbart på den grunden att lång tid har gått sedan äktenskapet upplöstes. Även Högsta domstolen avslår därför överklagandet.