Domvilla

En klagan över domvilla är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska undanröjas på grund av att det i processen har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet.

Om du anser att det förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på utgången av målet kan du framställa en klagan över domvilla. Med grovt rättegångsfel menas – förenklat uttryckt – ett mycket allvarligt fel från en domstols sida vid tillämpningen av de regler som gäller för domstolens handläggning av en process. Ett exempel kan vara att en part inte har fått ta del av material i målet som har varit betydelsefullt för prövningen.

Endast en mycket liten andel av alla klagomål över domvilla som kommer in till Högsta domstolen får bifall.

 

Till dig som vill klaga över domvilla

Det finns i de flesta domvillosituationer en tidsfrist inom vilken en klagan över domvilla måste göras för att kunna prövas av domstolen.

En klagan över domvilla mot ett avgörande av en hovrätt görs hos Högsta domstolen, medan en klagan över domvilla mot ett avgörande av en tingsrätt görs hos hovrätten. I en klagan över domvilla är det viktigt att ange vilket avgörande den avser (domstol och målnummer). Det är vidare viktigt att man anger vad det är som gör att man anser att domvilla (grovt processuellt fel) har förekommit och på varför det har påverkat utgången.

Reglerna om vilka tidsfrister som gäller och om i vilka undantagsfall ett undanröjande av avgörandet på grund av domvilla kan komma ifråga finns i 59 kapitlet 1-5 §§ rättegångsbalken.

Du kan för klagan över domvilla använda nedanstående blankett.

Uppdaterad
2020-07-23