Återställande av försutten tid

En ansökan om återställande av försutten tid är en begäran om att en tidsfrist för att, vanligtvis, överklaga ett avgörande ska börja löpa igen.

För att en ansökan ska bifallas krävs att sökanden har haft laga förfall (det vill säga giltig ursäkt) för att ha missat fristen. Det innebär att sökanden ska visa att, förenklat uttryckt, förseningen beror på något som han eller hon inte kunde råda över och inte hade anledning att räkna med, till exempel att en allvarlig sjukdom utgjorde hinder att skicka in ett överklagande i tid.

Endast en liten andel av de ansökningar om återställande av försutten tid som kommer in till Högsta domstolen bifalls.

 

Till dig som vill ansöka om återställande av försutten tid

Det finns för de flesta situationer då man har försuttit en tidsfrist för att överklaga också en frist för när ansökan om återvinning måste ha göras för att kunna prövas av domstolen. En ansökan om återställande av försutten tid ska ha kommit in inom tre veckor från det att det som gjorde att man inte kunde klaga i tid upphörde, dock senast inom ett år från det att tiden för överklagande gick ut.

En ansökan om återställande av försutten tid beträffande ett avgörande av en hovrätt görs hos Högsta domstolen. Men en ansökan som avser ett avgörande av en tingsrätt görs i hovrätten. I ansökan om återställande av försutten tid är det viktigt att ange vilket avgörande ansökan avser (domstol och mål nr) och skälen till att man anser att ansökan ska bifallas.

Om en ansökan om återställande av försutten tid bifalls får sökanden ny tid på sig att överklaga avgörandet.

Ansökan måste vara undertecknad och ges in i original.

Bestämmelserna om återställande av försutten tid finns i 58 kap. 11-13 §§ rättegångsbalken.

Uppdaterad
2020-07-23