Resning

En ansökan om resning är en begäran om att en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, dvs. som inte längre kan överklagas, ska prövas på nytt.

Vad krävs för att resning ska beviljas?

Eftersom utgångspunkten är att ett beslut eller en dom som inte kan överklagas ska gälla, förutsätter resning något alldeles särskilt. Det kan till exempel vara fråga om att nya viktiga omständigheter eller nya bevis som inte tidigare var kända har kommit fram efter det att målet avgjordes. För att en ansökan om resning ska kunna beviljas krävs i så fall i regel att det är sannolikt att utgången av målet hade blivit en annan om det som är nytt hade varit känt för domstolen när målet avgjordes. Det krävs även att det finns en giltig ursäkt för att vad som senare har kommit fram inte fördes fram redan under målets ordinarie handläggning. Vid resning i ett brottmål till förmån för den dömde krävs dock inte att det finns en giltig ursäkt. I rättegångsbalkens 58 kapitel anges ytterligare några undantagsfall då resning kan komma i fråga.

Endast en ytterst liten andel av alla ansökningar om resning som kommer in till Högsta domstolen beviljas.

 

Till dig som vill ansöka om resning

Det finns för de flesta resningssituationer en tidsfrist inom vilken en ansökan om resning måste lämnas in för att kunna prövas av domstolen.

En ansökan om resning mot ett avgörande av en hovrätt görs hos Högsta domstolen, medan en ansökan om resning mot ett avgörande av en tingsrätt görs hos hovrätten. I ansökan är det viktigt att ange vilket avgörande den avser (domstol och målnummer) och skälen till att man vill ha resning.

Reglerna om vilka tidsfrister som gäller och om i vilka undantagsfall resning kan komma ifråga finns i 58 kapitlet 1-10 a §§ rättegångsbalken.

Du kan för resningsansökan använda nedanstående blankett. Ansökan måste vara undertecknad och ges in i original.

Uppdaterad
2020-07-23