Ändra villkoren

Om du vill ändra något av villkoren som finns i avtalet kan du begära villkorsändring. Detta kan både du som är jordägare och du som är arrendator göra.

Arrendenämnden kan besluta om nya avtalsvillkor. För att nämnden ska kunna pröva ärendet måste du som är arrendator ha besittningsskydd. Avtalet måste också vara tidsbestämt. Nämnden kan fatta beslut om nya avtalsvillkor i en ren villkorstvist eller i samband med en förlängningstvist, om nämnden beslutar att arrendet ska förlängas.

Begär villkorsändring

För att du ska kunna vända dig till arrendenämnden måste du först begära villkorsändring hos motparten. Det gör du genom att meddela motparten att du vill att avtalet ska ändras. Detta meddelande ska vara skriftligt och bör beskriva hur du vill ändra villkoren. Syftet med meddelandet är att ni ska börja förhandla. Du ska lämna meddelandet inom samma tidsperiod som du skulle ha sagt upp avtalet. Om arrendetiden är fem år eller längre ska det alltså ske senast ett år innan avtalstidens utgång. Om avtalstiden är kortare än fem år ska det ske senast åtta månader innan avtalstidens utgång.

Om ni inte kommer överens

Om ni inte kommer överens kan du som begärt villkorsändring vända dig till arrendenämnden. Ansökan till nämnden ska innehålla uppgifter om hur du vill att villkoren ska ändras. Din ansökan måste ha kommit in till arrendenämnden senast två månader innan arrendetiden går ut.

Det är bara den part som har begärt villkorsändring hos motparten i rätt tid som kan ansöka om prövning i arrendenämnden. Om båda parter vill att avtalet ska ändras måste båda göra en begäran om villkorsändring hos den andre parten. Därefter måste också båda parter göra en ansökan till arrendenämnden i rätt tid.

Efter ett sammanträde i arrendenämnden fattar nämnden ett beslut. Om du inte är nöjd med arrendenämndens beslut kan du överklaga till hovrätten.

Så här ansöker du om villkorsändring

Du ansöker genom att fylla i blanketten HN1, eller skriva en egen ansökan, och skicka den till arrendenämnden. 

Du som har begärt villkorsändring kan i arrendenämnden begära andra ändringar än de som de du skrev i meddelandet till motparten. Det är först i samband med ansökan till arrendenämnden som du formellt sett måste precisera vilken ändring du vill göra i avtalet. Du har också rätt att ändra dig under processen.

Du som har begärt villkorsändring bestämmer inom vilken ram som nämnden ska bestämma de nya villkoren. Arrendenämnden kan inte besluta om mer fördelaktiga villkor för dig än vad du själv har begärt.

Villkorsändring av arrendeavgiften

Arrendeavgiften ska vara skälig vilket innebär att avgiften ska motsvara värdet på arrendestället. Om ni parter inte kommer överens om arrendeavgiften kan den som vill att avtalet ska ändras vända sig till arrendenämnden. Det förutsätter att den parten först har lämnat en begäran om villkorsändring hos motparten i rätt tid.

Arrendenämnden tar bland annat hänsyn till arrendeställets avkastningsförmåga, arrendeavtalets innehåll och andra omständigheter.

Exempel på faktorer som har betydelse vid bestämmande av arrendeavgiften

 • Jordens produktionsförmåga
 • Arealstorleken
 • Dräneringshållanden
 • Arrendeställets geografiska och ekonomiska läge
 • Produktionsinriktningen enligt avtalet
 • Hur många byggnader som ingår samt deras skick och utformning
 • Arrendatorns investeringar
 • Indexreglering och andra avtalsvillkor
 • Möjligheten att hyra ut lediga utrymmen i byggnaderna
 • Jordägarens kostnader för byggnader och anläggningar
 • Jordägarens kostnader för förvaltning, försäkringar, avgifter och räntor
 • Avgiftsnivån på andra arrendeställen i närheten

Vid sammanträdet i arrendenämnden är det vanligt att nämnden besiktigar arrendestället. Om du inte är nöjd med arrendenämndens beslut kan du överklaga det till hovrätten.

Om du som är arrendator inte kan acceptera ändringarna

Om arrendenämnden ändrar villkoren på ett sätt som du som är arrendator inte kan acceptera har du rätt att säga upp avtalet i förtid. Du behöver då inte vänta till utgången av nästa period. Men du måste säga upp avtalet senast två månader efter den dag då det vann laga kraft, det vill säga när beslutet inte längre kan överklagas.

Avtalet slutar då att gälla den fardag som inträffar närmast inom sex månader efter din uppsägning. Fardag kallas den dag då avtalet i vissa fall upphör att gälla och infaller den 14 mars.

Uppdaterad
2023-06-01