Avtal, tid och avgift vid jordbruksarrende

Vid jordbruksarrende måste du ha ett skriftligt avtal. Ett muntligt avtal är inte giltigt. Avtalet innehåller villkoren för att arrendera marken.

Ett jordbruksarrende kan upplåtas till både fysiska och juridiska personer. Marken ska användas till jordbruk och du som är arrendator måste ersätta jordägaren med pengar.

Tvingande lagregler och dispens vid jordbruksarrende

Reglerna för avtal är till största del tvingande och är till för att skydda arrendatorn. Det innebär att reglerna är svåra att frångå i avtalet. Om parterna vill avtala bort någon av reglerna behövs ett godkännande från arrendenämnden för att det ska vara giltigt. Det är bara vissa av de tvingande reglerna som kan avtalas bort på det sättet. I de fall det är möjligt framgår det av den aktuella lagbestämmelsen.

Exempel på innehåll i ett arrendeavtal

  • parternas namn och kontaktuppgifter
  • arrendeområdets omfattning och vad som ingår
  • arrendatorns rätt att använda arrendeområdet
  • arrendetiden
  • uppsägningstiden
  • förlängningstid vid utebliven uppsägning
  • avgiften

Ta gärna hjälp av en jurist eller advokat när du tar fram avtalet. 

Arrendenämnden erbjuder inte formulär för arrendeavtal och hjälper inte till att skriva avtalet.

Arrendetiden

I avtalet ska det stå hur lång tid marken ska arrenderas. Om avtalet löper tills vidare gäller det som ett femårigt avtal.

Minimitiden för att arrendera beror på om det är ett gårdsarrende eller sidoarrende:

  • Gårdsarrende innebär att det ingår ett bostadshus i upplåtelsen. Då måste arrendetiden vara fem år.
  • Sidoarrende innebär att det inte ingår något bostadshus. Däremot kan det ingå andra byggnader. Vid sidoarrende finns det inget krav på minimitid.

Maximitiden för avtalstiden vid jordbruksarrende är 25 år. Tiden räknas från den då dag parterna skrev på avtalet. Men det är avtalsperiodens längd som avses. Ett jordbruksarrende som löper på exempelvis fem år åt gången kan mycket väl gälla för längre tid än 25 år.

Om avtalstiden enligt avtalet har bestämts så att den skulle löpa längre tid än 25 år får vem som helst av parterna säga upp avtalet till en tidpunkt efter 25-årsperiodens utgång.

Sägs avtalet upp upphör det att gälla den fardag som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen. Fardag kallas den dag då avtalet upphör att gälla. Inom arrende är fardag den 14 mars.

Det är enbart staten som kan hyra ut mark på livstid till en arrendator.

Arrendeavgiften

Du som är jordägare ska ha ersättning i form av pengar från arrendatorn. Arrendatorn ska betala avgiften senast tre månader före arrendeårets utgång om ni inte kommit överens om något annat.

Om arrendatorn inte betalar i tid kan jordägaren vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.

Avgiften ska anges i pengar eller bestämmas efter ett allmänt index, till exempel konsumentprisindex.

På avgiften för jordbruksarrende utgår moms (mervärdesskatt). I avtalet bör det stå om avgiften innefattar moms eller inte. Vid arrendeavtal mellan näringsidkare anses att det tillkommer moms, om annat inte har angetts i avtalet.

Rätt att betala mindre i ersättning

Du som är arrendator kan ha rätt till sänkning av arrendeavgiften om arrendestället visar sig vara mindre än vad som står i avtalet eller om det minskar eller försämras genom naturhändelser som översvämning eller jordras. Det samma gäller om en del av arrendestället lämnas till en annan person vars rätt till marken har företräde.

Om du anser att du har rätt till avdrag kan du vända dig till länsstyrelsen för att deponera beloppet. Du kan deponera den del av beloppet som du anser är skäligt. Frågan om rätt till nedsättning av avgiften kan prövas av tingsrätten efter stämningsansökan från någon av parterna.

Om du som är arrendator missbrukar rätten att deponera riskerar du att förlora din arrenderätt.

Preskriptionstid för jordbruksarrende

Preskription innebär att fordringsägaren förlorar rätten att kräva betalning om det har gått flera år utan att skulden har betalats. Om den som har rätt till betalningen har krävt betalning avbryts preskriptionstiden och en ny preskriptionstid börjar räknas.

Om både jordägaren och arrendatorn bedriver näringsverksamhet är preskriptionstiden för en fordran tio år. Om jordägaren däremot bedriver näringsverksamhet och arrendatorn är konsument är preskriptionstiden tre år för en skuld som arrendatorn ska betala till jordägaren. 

En jordbruksarrendator räknas normalt som en person som driver näringsverksamhet.

När arrendeförhållandet är avslutat är preskriptionstiden två år för både jordägaren och arrendatorn. Tiden räknas från den dag arrendatorn är skyldig att lämna arrendestället och räknas fram tills talan har väckts om betalning. Den tvååriga preskriptionstiden förnyas inte vid betalningskrav.

Uppdaterad
2023-06-01