Besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att du som är arrendator inte behöver lämna arrendestället utan skäl. Om jordägaren säger upp avtalet har du rätt att få förlängningsfrågan prövad av arrendenämnden.

I regel har du som är arrendator rätt att förlänga avtalet även om jordägaren har sagt upp dig för avflyttning. Detta kan gälla om uppsägning har skett till avtalstidens utgång och avtalet är förenat med besittningsskydd. Uppsägningen ska delges arrendatorn senast ett år innan avtalstidens utgång om avtalstiden är fem år eller längre. Om avtalstiden är kortare än fem år ska det ske senast åtta månader innan avtalstidens utgång.

För att arrendatorns ska vara skyldig att lämna arrendet i sådana fall måste jordägaren hänskjuta frågan om förlängning till arrendenämnden. Det ska ske genom en ansökan som ska ha kommit in till arrendenämnden senast två månader efter den dag då uppsägningen senast kunde ske.

Ett avtal som löper i fem år och upphör den 14 mars ett visst år ska då sägas upp senast den 14 mars året innan. Jordägarens ansökan till arrendenämnden ska då ha kommit in till nämnden senast den 14 maj året innan avtalstidens utgång. Om ansökan kommer in för sent gäller inte uppsägningen längre. Då löper avtalet normalt sett vidare för en ny period med oförändrade villkor.

Men jordägaren kan i det läget också välja att i stället ansöka om ändrade villkor. Man kan nämligen använda en uppsägning även för en villkorsändring. Och en sådan ansökan behöver inte ha kommit in till arrendenämnden förrän två månader innan avtalsperiodens utgång.

Det är bara jordägaren som kan ansöka om prövning av uppsägningen. Efter ett sammanträde i arrendenämnden fattar nämnden ett beslut. Beslutet kan överklagas till hovrätten. 

Arrendatorn har inget besittningsskydd i följande fall

 • Det är ett sidoarrende och avtalstiden är högst ett år.
 • Arrenderätten är förverkad och jordägaren sagt upp avtalet till annan tidpunkt än avtalstidens utgång.
 • Jordägaren har sagt upp avtalet på grund av att arrendatorns säkerhet till jordägaren har försämrats, till exempel pant eller borgen.
 • Arrendenämnden har lämnat dispens från besittningsskyddet.

Arrendatorn har efter prövning i arrendenämnden inte har rätt till förlängning i följande fall

 • Arrendet är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet till avtalstidens utgång.
 • Jordägaren har sagt upp avtalet till avtalstidens utgång på grund av att arrendatorns säkerhet har försämrats, till exempel pant eller borgen. 
 • Jordägaren har sagt upp avtalet på grund av att arrendatorn har brutit mot sina skyldigheter så pass allvarligt att avtalet inte rimligen bör förlängas.
 • Jordägarens make eller registrerade partner eller barn eller barnbarn ska använda arrendestället och det är inte oskäligt mot arrendatorn att arrenderätten upphör.
 • Arrendestället behövs för indelning i rationella brukningsenheter och det är inte av särskilda skäl oskäligt mot arrendatorn att arrendet upphör.
 • Arrendestället ska användas i enlighet med en detaljplan.
 • Arrendestället ska användas för annat ändamål än jordbruk och det är inte oskäligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör.

Om du som är arrendator inte har rätt till förlängning kan du ibland få fortsätta att arrendera en del av arrendestället ändå. Det förutsätter att jordägarens intresse uppfylls genom att du enbart lämnar en del av arrendestället.

I ärendet i arrendenämnden kan du som arrendator också begära uppskov med arrendets upphörande. Arrendenämnden kommer då att pröva om det är skäligt med hänsyn till båda parters intressen att skjuta upp upphörandet några månader eller något år.

Uppdaterad
2023-05-31