Överlåta

I regel har du som arrenderar inte rätt att överlåta arrenderätten utan jordägarens tillåtelse. Till detta finns tre undantag.

Undantagen är:

 • Överlåta ett långtidsarrende (avtalsperiod minst tio år).
 • Överlåta till make eller avkomling (barn, barnbarn och så vidare).
 • Överlåta efter investeringstillstånd.

Överlåta ett långtidsarrende

Om avtalet gäller för en avtalsperiod om minst tio år får arrendatorn överlåta avtalet till en ny arrendator. Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Rätten att överlåta är inte begränsad eller bortskriven i avtalet.
 • Arrendatorn har erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet mot ersättning.
 • Jordägaren har inte inom en månad accepterat att ta tillbaka arrendet mot ersättning.
 • Den som ska ta över är lämplig och skötsam.

Ett dödsbos rätt att överlåta ett arrende

Om arrendatorn skulle avlida under arrendetiden har dödsboet rätt att överlåta ett visstidsavtal, oavsett vilken avtalstid som gäller enligt avtalet. Detta gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Rätten att överlåta är inte begränsad eller bortskriven i avtalet.
 • Dödsboet har inom sex månader efter dödsfallet erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet mot ersättning.
 • Jordägaren har inte inom en månad accepterat att ta tillbaka arrendet mot ersättning.
 • Den som ska ta över är lämplig och skötsam.

Övergång av ett långtidsarrende genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte

Arrenderätten till ett visstidsavtal kan också övergå till ny arrendator genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte. Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Arrendeavtalet löper på tio år eller längre.
 • Rätten att överlåta är inte begränsad eller bortskriven i avtalet.
 • Dödsboet har inom sex månader efter dödsfallet erbjudit jordägaren att ta tillbaka arrendet mot ersättning.
 • Jordägaren har inte inom en månad accepterat att ta tillbaka arrendet mot ersättning. 
 • Den som ska ta över är lämplig och skötsam.

Hembud att lösa ett arrende

Om jordägaren inte vill gå med på överlåtelsen ska du som är arrendator ge jordägaren ett erbjudande att ta tillbaka arrendet mot ersättning, ett så kallat hembud. Om du ingår ett avtal om överlåtelse av arrendet innan du hembjudit arrendet till jordägaren riskerar du att arrenderätten förverkas.

Ersättningen ska vara en skälig summa för arrenderättens värde. Hembudet ska inte innehålla någon uppgift om vilken ersättning du som arrendator vill ha för arrenderätten. Frågan om ersättningens storlek blir aktuell först efter att jordägaren accepterat hembudet och fastställs i samband med avräkningen.

Däremot är det inget som hindrar att parterna, efter att hembudet formellt sett har lämnats till jordägaren, inleder en diskussion och kommer överens om ersättningens storlek.

Överlåta till make eller avkomling

Arrendenämnden kan ge tillstånd till att överlåta arrendet till en make eller avkomling (barn, barnbarn och så vidare). Det gäller om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Avtalet löper på en viss tid.
 • Arrendet avser ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag.
 • Jordägaren har inte en befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.

Ett dödsbos rätt att överlåta till make eller avkomling

Om arrendatorn avlider under arrendetiden har dödsboet rätt att överlåta arrendet till en make eller avkomling (barn, barnbarn och så vidare) om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Avtalet löper på en viss tid.
 • Arrendet avser ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag.
 • Jordägaren har inte en befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen. 

Arrendets övergång till make eller avkomling genom bodelning, arv, testamente eller bolagsskifte

Arrendenämnden kan ge tillstånd till arrendets övergång till en make eller avkomling (barn, barnbarn och så vidare) genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Avtalet löper på en viss tid.
 • Arrendet avser ett utvecklat eller utvecklingsbart lantbruksföretag.
 • Jordägaren har inte en befogad anledning att motsätta sig överlåtelsen.

Överlåta efter investeringstillstånd

Om arrendenämnden ger tillstånd har du som är arrendator under vissa förutsättningar rätt att göra investeringar som går utöver din underhållsskyldighet. Du har rätt att överlåta arrenderätten med investeringarna om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Du har skriftligen erbjudit jordägaren att lösa in investeringen. Det vill säga att ersätta dig för investeringens värde för arrendestället.
 • Jordägaren har inte inom tre månader accepterat erbjudandet.
 • Den som ska ta över är lämplig och skötsam. 

Om jordägaren har invändningar mot personen kan du vända dig till arrendenämnden. Nämnden tar då ställning till om personen är lämplig och skötsam.

Uppdaterad
2023-06-16