Vård och underhåll av arrendestället

Du som är arrendator och du som är jordägare delar på ansvaret för arrendestället. Som huvudregel är det arrendatorn som ska vårda och underhålla arrendestället. Jordägaren är ansvarig för att ersätta hela eller väsentliga delar av byggnader och anläggningar när de är uttjänta.

Arrendatorns underhållsskyldighet och vårdnadsplikt 

Underhållsskyldighet

Underhållsskyldigheten innebär att du som är arrendator är ansvarig för det löpande underhållet. Det omfattar till exempel att byta ut trasiga fönsterrutor, in- och utvändig målning och rensning av diken, täckdikesögon och brunnar.

Du som är arrendator är skyldig att hålla arrendestället i samma skick som vid tillträdet. Om arrendestället försämras under arrendeförhållandet kan jordägaren ha rätt att få ersättning av dig. Men om du som arrendator under arrendeförhållandet har åtgärdat brister som fanns vid tillträdet kan du ha rätt till ersättning från jordägaren.

Vårdnadsplikt

Vårdnadsplikten innebär att du som är arrendator ska hindra att det uppstår skador på arrendeområdet. Vintertid innebär det exempelvis att du är skyldig att ta ner snö från hustak om det behövs för att skydda huset och att förhindra att vattenledningar fryser. Om en skada skulle uppstå under arrendetiden är det ditt ansvar att minska skadan. Om det är jordägarens ansvar att åtgärda skadan ska du meddela jordägaren vad som har hänt.

Jordägarens byggnadsskyldighet

Byggnadsskyldigheten innebär att du som är jordägare ska bygga om eller bygga nytt om en anläggning, byggnad eller täckdikning är så skadad eller försliten att den inte är möjlig att underhålla.

När byggnadsskyldigheten inte gäller

  • Arrendatorn har själv orsakat skadan.
  • Det är inte ekonomiskt försvarbart att göra investeringen.
  • Åtgärden som behöver utföras omfattas av arrendatorns underhållsskyldighet.
  • Arrendatorn har inte underhållsskyldighet för den delen av arrendestället.

Det är arrendenämnden som prövar frågan om byggnadsskyldighet. Både du som är jordägare och du som är arrendator kan ansöka om prövning.

Arrendeställets skick vid tillträde

Parterna kan komma överens i arrendeavtalet om vilket skick på arrendestället som arrendatorn kan kräva när arrendeförhållandet inleds. Undantaget är om det ingår ett bostadshus åt arrendatorn eller dennes anställda. Bostadshuset måste då uppfylla kraven i gällande hälsoskyddslagstiftning. För att parterna ska kunna komma överens om undantag från detta krävs att arrendenämnden har godkänt avvikelsen (dispens).

Bostadshusets skick

Om det ingår en bostad åt arrendatorn eller dennes anställda ska jordägaren se till att bostaden uppfyller kraven enligt hälsoskyddslagstiftning när arrendeförhållandet inleds. Frågan om bostaden uppfyller kraven prövas vid syn. Vid synen bedömer synemännen bostadens skick och inom vilken tid som eventuella brister ska åtgärdas. Synemännen fastställer också den beräknade kostnaden för åtgärderna.

Jordägaren måste åtgärda bristerna inom utsatt tid. Om jordägaren inte gör det har arrendatorn rätt att utföra arbetet och få ersättning från jordägaren med det belopp som synemännen fastställt.

Arrendatorn har rätt att säga upp arrendeavtalet i förtid om bristerna på bostadshuset är omfattande. Arrendatorn har också rätt att få avdrag på arrendeavgiften samt ersättning för den tid som bostaden är i bristfälligt skick.

Genomföra ny täckdikning

Arrendatorn kan ansöka om tillstånd för att utföra en ny täckning till arrendenämnden. Då får arrendatorn rätt att täckdika den del av arrendestället som inte var täckdikat när arrendatorn tillträdde.

För att ansöka om ny täckdikning måste du som är arrendator kunna visa på att investeringen fyller ett verksamhetsekonomiskt intresse. Det innebär att investeringen måste vara lönsam på sikt.

Vid beslutet ska arrendenämnden också fastställa en kostnad för arbetet. Du som är arrendator har rätt att få kostnaden för arbetet ersatt av jordägaren.

Du ansöker om tillstånd för ny täckdikning genom att fylla i blanketten, eller skriva en ansökan, och skicka den till arrendenämnden.

Ansök om tillstånd hos arrendenämnden

Investering och förbättring på jordbruksarrendet

Om du som är arrendator utför annan förbättring på arrendestället som inte gäller byggnad eller täckdikning, och som medfört varaktig nytta för jordbruket, kan du vara berättigad till ersättning för det i samband med avräkning. Exempel på förbättring är anläggning av ny markväg.

Om du som är jordägare istället genomför en investering enligt avtal med arrendatorn och investeringen leder till att markens värde ökar kan jordägaren ha rätt till en höjning av arrendeavgiften. 

Skulle det uppstå en tvist om avgiftshöjningen är det tingsrätten som behandlar tvisten.

Uppdaterad
2023-06-15