Ändring och ökning av insats och andelstal

En bostadsrättsförening kan besluta om att ändra en insats som rubbar det inbördes förhållandet mellan insatserna eller öka insatserna. Beslut sker normalt i syfte att få mer kapital till föreningen.

Andelstalet är en lägenhets procentuella andel av helheten.

Då blir ett beslut om ändrad insats giltigt

Ändring av insats som medför rubbning av inbördes förhållande av insatserna

  • samtliga bostadsrättshavare ska ha gått med på beslutet eller
  • frågan tas upp på en föreningsstämma där minst två tredjedelar av de röstberättigade (alla bostadsrättshavare) röstar för ändringen och
  • hyresnämnden godkänner beslutet.

Ökning av insats som inte medför rubbning av inbördes förhållande av insatserna

  • samtliga bostadsrättshavare ska ha gått med på beslutet eller
  • frågan tas upp på en föreningsstämma där minst två tredjedelar av de röstande (de bostadsrätthavare som närvarar på stämman) röstar för ändringen och 
  • hyresnämnden godkänner beslutet.

Hyresnämnden ska godkänna beslutet om det inte är otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.

Lagreglerna finns i 9 kap. 16 § punkten 1 och 1a bostadsrättslagen.

Beslut som medför ändring av andelstal omfattas inte av bestämmelserna.

Ändring av andelstal

Andelstalet är din lägenhets procentuella andel av helheten. Summan av andelstalen är alltid 100. Andelstalet har särskild betydelse vid beräkning av årsavgiften. Det är styrelsen som bestämmer andelstalen och kan ändra dem om inte något annat anges i stadgarna.

Hyresnämnden kan medla

Hyresnämnden kan medla i bostadsrättstvister. Men nämnden kan inte pröva om ett andelstal är rätt bestämt. En sådan ändring skulle innebära att alla de andra andelstalen också skulle behöva justeras, eftersom summan av andelstalen alltid ska vara 100.

Orimlig avvikelse prövas av tingsrätten

Om andelstalet avviker betydligt från vad en bostadsrättshavare anser är rimligt kan saken prövas av tingsrätten. 

Uppdaterad
2023-03-31