Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

När ett hus ombildas från hyresrätt till bostadsrätt ska föreningen erbjuda hyresgästerna att köpa sina lägenheter med bostadsrätt. Föreningen ska göra en ekonomisk plan där det bland annat framgår vilken insats var och en ska betala för sin bostadsrätt samt årsavgift för bostadsrätten.

Om det finns ett tillräckligt stort intresse bland hyresgäster i ett hyreshus kan de bilda en bostadsrättsförening. Föreningen kan sedan göra en intresseanmälan att köpa fastigheten genom att anmäla detta till inskrivningsenheten vid Lantmäteriet. Föreningen har då rätt till hembud vilket innebär att en fastighetsägare inte kan sälja fastigheten till andra utan att först erbjuda den till bostadsrättsföreningen. Det är relativt vanligt att en fastighetsägare direkt erbjuder en bostadsrättsförening att köpa fastigheten, och fastighetsägaren behöver då inte anmäla hembud till hyresnämnden.

För att en bostadsrättsförening ska bli ägare till en hyresfastighet krävs att föreningen har en föreningsstämma med medlemmarna där föreningen fattar beslut om att köpa fastigheten och sedan skriver ett köpeavtal med fastighetsägaren. Därefter ska medlemmarna erbjudas att köpa respektive lägenhet. Den hyresgäst som inte vill eller kan köpa bostadsrätt har rätt att bo kvar med hyresrätt. Bostadsrättsföreningen blir då hyresvärd till hyresgästen. Det är inte tillåtet att upplåta en lägenhet med bostadsrätt till annan om det finns en hyresgäst i lägenheten.

Den som är hyresgäst har ett år på sig att ansöka om medlemskap i samband med en ombildning. Men det kan ha sina nackdelar att vänta. Priset för bostadsrätten kan öka. 

Så här ser reglerna ut

Inom 1 månad – insats enligt ekonomisk plan

Du som inom en månad accepterar erbjudandet om att köpa din lägenhet som bostadsrätt betalar det belopp för insats som står i den ekonomiska planen.

Inom 1 till 6 månader – insats + avgift

Du som accepterar erbjudandet efter en månad, men inom sex månader, kan få betala insatsen plus en upplåtelseavgift.

Upplåtelseavgiften får högst motsvara ränta på insatsen enligt 5 § räntelagen. Det innebär att räntesatsen blir referensräntan + två procent. Vilken referensränta som gäller finns på Riksbankens webbplats.

Om du dröjer mer än en månad med att ansöka om medlemskap har föreningen även rätt att ta ut en upplåtelseavgift för detta.

Efter 6 månader – marknadspris

Efter sex månader bestämmer föreningen fritt hur stor upplåtelseavgiften ska vara. Det innebär att du som är hyresgäst och bestämmer dig senare än sex månader från erbjudandet, riskerar att få betala bostadsrättens marknadspris.

I och med erbjudandet börjar de frister som bestämmer insatsens och upplåtelseavgiftens storlek att löpa. Priset på bostadsrätten kan alltså stiga ju längre hyresgästen dröjer med att acceptera erbjudandet.

Lagregeln finns i 7 kap. 14 § bostadsrättslagen.

Få medlemskap och köp av bostadsrätt prövat i nämnden

Hyresgäst som är medlem

Om du som är hyresgäst och medlem i föreningen inte får köpa din hyreslägenhet som bostadsrätt kan du vända dig till hyresnämnden och få saken prövad.

Ansök senast inom sex månader från den dag då föreningen vägrade att upplåta lägenheten. Om du väntar mer än sex månader upphör medlemskapet i bostadsrättsföreningen.

Hyresgäst som inte är medlem

Är du hyresgäst men inte medlem måste du ansöka om att hyresnämnden prövar rätten att bli medlem. En bostadsrättsförening är inte skyldig att upplåta bostadsrätt till någon som inte är medlem.

Du måste ansöka om medlemskap inom ett år räknat från den dag då föreningen köpte huset.

Hyresnämnden kan i samma ansökan hantera frågor om medlemskap och upplåtelse av bostadsrätt. 

Lagreglerna finns i 2 kap. 8, 10 och 12 §§ och 4 kap. 6 § bostadsrättslagen.

Uppdaterad
2023-03-23