Uppsägning av bostadsrättshavare

Om du som är bostadsrättshavare missköter dig allvarligt kan bostadsrätten förverkas. Det betyder att du förlorar bostadsrätten.

En bostadsrätt kan förverkas om du:

  • inte betalar insats, upplåtelseavgift eller årsavgift
  • hyr ut bostaden utan att ha föreningens tillåtelse
  • stör dina grannar
  • vanvårdar lägenheten
  • vägrar föreningen tillträde till lägenheten
  • eller på annat sätt bryter mot det du avtalat med bostadsrättsföreningen om eller är skyldig att göra enligt lag.

De olika anledningarna som kan leda till förverkande räknas upp i 7 kap. 18 § bostadsrättslagen.

Formella krav vid uppsägning

Det finns formella krav som bostadsrättsföreningen måste uppfylla för att bostadsrätten ska kunna förverkas.

Bostadsrättsföreningen måste i de flesta fall:

  • Skicka en uppmaning om rättelse till bostadsrättshavaren innan uppsägning sker. Detta kallas i lagen en "rättelseanmaning".
  • När det gäller störningar i boendet måste föreningen även skicka ett meddelande, en underrättelse, till socialtjänsten före uppsägningen. 

Vid särskilt allvarliga störningar behövs ingen rättelseanmaning eller underrättelse innan uppsägningen. Bostadsrättsföreningen ska alltid skicka en kopia på uppsägningen till socialnämnden. Det kan ske i samband med uppsägningen.

Om bostadsrättshavaren invänder mot uppsägningen

Om bostadsrättshavaren protesterar mot uppsägningen får föreningen vända sig till tingsrätten för att få frågan om förverkande prövad.

Om tingsrätten godkänner föreningens begäran om förverkande innebär det att bostadsrättshavaren måste flytta från lägenheten. Vid förverkande ska bostadsrätten tvångsförsäljas genom kronofogdemyndighetens försorg. Föreningen och bostadsrätthavaren kan också komma överens om att sälja bostadsrätten under hand, till exempel genom fastighetsmäklare.

De formella förutsättningarna måste vara uppfyllda för att tingsrätten ska kunna besluta om förverkande.

Lagreglerna finns i 7 kap. 18-25 §§ bostadsrättslagen.

Uppdaterad
2023-03-31