Så överklagar du nämndens beslut

Vissa av hyres- och arrendenämndernas beslut kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor från den dag då nämnden meddelade beslutet.

I överklagandet talar du om vilket beslut du är missnöjd med, på vilket sätt du är missnöjd och hur du vill ha beslutet ändrat. Du kan läsa mer om hur överklagandet går till i de anvisningar som bifogas nämndens beslut.

Överklaga beslut från hyresnämnden

Hyresnämndens beslut kan du överklaga till Svea hovrätt.

Beslut som du kan överklaga

Beslut som gäller bostad

 • Åtgärdsföreläggande (12 kap. 11 § 1 st. 5 och 16 § 2 st. JB)
 • Föreläggande för hyresvärden att rusta upp en bostadslägenhet (12 kap. 18 a-c §§ JB)
 • Tillstånd för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (12 kap. 18 d-f §§ JB)
 • Förbud för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (12 kap. 18 h § JB)
 • Ersättningsskyldighet för en bostadshyresgäst som minskat lägenhetens bruksvärde (12 kap. 24 a § JB)
 • Tillstånd att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet till en sammanboende (12 kap. 34 § JB)
 • Tillstånd för en kommun att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet (12 kap. 37 § JB)
 • Beslut om godkännande av ett avstående från besittningsskydd för en bostadslägenhet (12 kap. 45 a § 1 st. JB)
 • Föreläggande om förtur till nytt hyresavtal (12 kap. 46 b § JB)
 • Tvist om förlängning av ett bostadshyresavtal och tvist om uppskov med avflyttningen från en bostadslägenhet (12 kap. 49 och 52 §§ JB)
 • Prövning av hyresvillkoren för en bostadslägenhet (12 kap. 54 § JB)
 • Återbetalning av en oskälig hyra vid upplåtelse av en bostadslägenhet i andra hand (12 kap. 55 f § JB)
 • Utdömande av vite enligt hyreslagen (12 kap. 62 § JB)
 • Föreläggande för en hyresvärd att lämna ut uppgifter om hyran (12 kap. 64 § JB)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om bostadsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL)
 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (4 kap. 9 § BRL)
 • Förändring av egen lägenhet (7 kap 7 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (11 kap. 2 § BRL)
 • Tvist om förhandlingsklausul (2 § HFL)
 • Rätt till förhandlingsordning (9 § HFL)
 • Förlängning av förhandlingsordning (13 § HFL)
 • Prövning av förhandlingsöverenskommelse (22 § HFL)
 • Giltighet av hyresvillkor och/eller återbetalningsskyldighet (23 § HFL)
 • Ändring av hyresvillkor enligt 24 § (24 § HFL)
 • Skadestånd (26 § och/eller 27 § HFL)
 • Hyresvillkor (4 § lagen om uthyrning av egen bostad)
 • Tvist om hyresvillkoren (3 kap. 14 § lagen om kooperativ hyresrätt)
 • Tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt (4 kap. 6 § lagen om kooperativ hyresrätt)

Beslut som gäller lokal

 • Tillstånd för hyresgästen att använda lokalen för ett annat ändamål (12 kap. 23 § 2 st. JB)
 • Tillstånd för hyresgästen att överlåta hyresrätten till sin lokal (12 kap. 36 § JB)
 • Beslut om godkännande av ett avstående från besittningsskydd för en lokal (12 kap. 56 § 2 st. JB)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening (lokal med bostadsrätt) (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 6 § BRL)
 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 9 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (lokal med bostadsrätt) (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (lokal med bostadsrätt) (11 kap. 2 § BRL)

Övriga ärenden i hyresnämnden

Följande ärenden i hyresnämnden går också att överklaga:

 • Ärenden enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.
 • Ärenden enligt bostadsförvaltningslagen.

Beslut och yttranden som du i regel inte kan överklaga

Beslut som gäller bostad

 • Tillstånd för hyresgästen att byta sin bostadslägenhet (12 kap. 35 § JB).
 • Tillstånd för hyresgästen att upplåta sin bostadslägenhet i andra hand (12 kap. 40 § JB).
 • Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand
  (7 kap. 11 § BRL).
 • Utseende av särskild skiljeman (23 a § HFL).
 • Byte av särskild skiljeman (23 b § HFL).

När det gäller de tre första punkterna kan hyresnämnden ge möjlighet att överklaga beslutet om nämnden anser det finns skäl att tillåta att beslutet överklagas. Detta anges i så fall i överklagandehänvisningen som finns med till beslutet.

Beslut som gäller lokal

 • Uppskov med avflyttningen för en lokalhyresgäst och bestämmande av hyresvillkoren under uppskovstiden (59 § HL)
 • Yttrande om marknadshyra eller yttrande om huruvida en ersättningslokal är godtagbar eller inte
  (i samband med obligatorisk medling) (23 § 2 st. lag om arrendenämnder och hyresnämnder)
 • Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand (lokal med bostadsrätt) (7 kap. 11 § BRL).

Svea hovrätts beslut går inte att överklaga

Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt. Ett sådant beslut kan du alltså inte överklaga.

Överklaga beslut från arrendenämnden

Du kan överklaga alla beslut från arrendenämnden. Det krävs inget prövningstillstånd och du överklagar till den hovrätt där arrendet finns. 

Överklaga hovrättens beslut

Enligt huvudregeln kan du överklaga alla hovrättens beslut till Högsta domstolen. Men en förutsättning för att Högsta domstolen ska ta upp ditt ärende är att den beviljar prövningstillstånd. Du kan i princip bara få prövningstillstånd om ditt ärende har så kallat prejudikatsintresse.

Mer om prövningstillstånd

I följande ärendetyper måste hovrätten bevilja prövningstillstånd för att du ska få gå vidare till Högsta domstolen:

Jordbruksarrende

 • Uppskov med att lämna arrendestället (9 kap. 12 b § jordabalken).
 • Byggnadsskyldighet eller ny täckdikning (9 kap. 17 a §, 18 § och 21 § jordabalken).
 • Tillstånd till investering (9 kap. 21 a § jordabalken).

Bostadsarrende

 • Uppskov med att lämna arrendestället (10 kap. 6 a § jordabalken såvitt avser hänvisningen till 9 kap. 12 b§ jordabalken).

Anläggningsarrende

 • Uppskov med att lämna arrendestället (11 kap. 6 b § jordabalken).

Fiskearrende

 • Uppskov med att lämna arrendestället (5 § andra stycket lag om fiskearrenden).

Hovrätten kan bara tillåta att beslutet överklagas om det finns ett prejudikatintresse. Även när hovrätten tillåter att ett ärende av den här typen överklagas, gäller reglerna om att det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Uppdaterad
2023-03-23