Avtal, tid och avgift

Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara både skriftligt eller muntligt. Avtalet innehåller villkoren för att arrendera marken.

Ett lägenhetsarrende är en upplåtelse av mark som inte uppfyller förutsättningarna för jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende.

Både skriftliga och muntliga avtal är giltiga vid lägenhetsarrende. Däremot rekommenderas det att använda sig av skriftliga avtal. Det är för att kunna visa vilka villkor jordägaren och arrendatorn har kommit överens om.

Arrendatorn måste betala ersättning till jordägaren för upplåtelsen.

Exempel på olika former av lägenhetsarrende:

 • Parkeringsplats på öppen mark utomhus
 • Kolonilott med eller utan enklare byggnad (som inte är till för att bo i)
 • Kajplats
 • Lekplats
 • Upplagsplats
 • Plats för brygga eller båt

Om arrendatorn inte bedriver näringsverksamhet räknas även följande som lägenhetsarrende:

 • Idrottsföreningars klubbhus
 • Sjöbod för bad eller fritidsfiske
 • Jakthyddor

Tvingande lagregler och dispens vid lägenhetsarrende

Det är få tvingande regler vid lägenhetsarrende. Det innebär att det finns en större avtalsfrihet. Däremot är det inte möjligt att få dispens från de tvingande lagregler som finns.

Om jordägaren och arrendatorn avtalar i strid med tvingande lagregler måste jordägaren följa lagen. Arrendatorn kan däremot välja mellan lagen och avtalsvillkoret.

Ett avtal om lägenhetsarrende bör innehålla uppgifter om:

 • parternas namn och kontaktuppgifter
 • arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelsen
 • arrendatorns rätt att använda arrendeområdet
 • arrendetiden
 • eventuell uppsägningstid
 • förlängningstid vid utebliven uppsägning
 • avgiften (eller annan motprestation).

Ta gärna hjälp av en jurist eller advokat när du tar fram avtalet.

Arrendenämnden tillhandahåller inte formulär för arrendeavtal och hjälper inte till att skriva avtalet.

Arrendetiden

Ett lägenhetsarrende kan ingås på bestämd tid, tills vidare eller på livstid.

Avtalet är däremot inte bindande längre än 50 år. Om det finns en detaljplan är avtalet som längst bindande i 25 år. Tidsbegränsningarna gäller inte om staten är upplåtare av marken. Maximitiden räknas från den dag då avtalet ingicks.

Ett avtal blir inte automatiskt ogiltigt efter maximitiden. Däremot har både du som är jordägare och du som är arrendator rätt att säga upp avtalet.

Sägs avtalet upp upphör det att gälla den fardag som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen. Fardag kallas den dag då avtalet upphör att gälla. Inom arrende är fardag den 14 mars.

Arrendeavgiften

Du som är jordägare ska ha ersättning från arrendatorn. Det vanligaste är att avgiften är bestämd i pengar, men det är också möjligt att ta ut ersättning i andra former till exempel varor eller tjänster.

Om det inte står i avtalet ska avgiften betalas senast tre månader före arrendeårets utgång. Om arrendatorn inte betalar i tid kan jordägaren vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.

Om det står i avtalet för avgiften bestämmas efter ett allmänt index, till exempel konsumentprisindex.

Rätt att betala mindre i ersättning

Om arrendeområdet visar sig vara mindre än vad som står i avtalet eller om området försämras genom naturliga orsaker har du som är arrendator rätt att få avdrag på avgiften. Det gäller även om en del av området lämnas till en annan person som har företräde.

Om du anser att du har rätt till avdrag kan vända dig till länsstyrelsen för att deponera beloppet. Du kan deponera den del av beloppet som du anser vara skäligt.

Om du som arrendator missbrukar rätten att deponera riskerar du att förlora din arrenderätt.

Preskriptionstid för lägenhetsarrende

Preskription innebär att om det har gått flera år utan att en skuld har betalats kan fordringsägaren förlora rätten att kräva betalningen tillbaka.

Om både jordägaren och arrendatorn bedriver näringsverksamhet är preskriptionstiden för en fordran på tio år. Däremot om jordägaren bedriver näringsverksamhet och arrendatorn är konsument är preskriptionstiden för en fordran tre år.

När arrendeförhållandet är avslutat är preskriptionstiden två år för både jordägaren och arrendatorn. Tiden räknas från den dag arrendatorn lämnar arrendestället.

Uppdaterad
2019-09-16