Säga upp avtalet

Ett tidsbestämt avtal vid lägenhetsarrende upphör i regel att gälla vid avtalstidens utgång, om det inte finns en bestämd uppsägningstid. Ett avtal som gäller tills vidare måste alltid sägas upp.

När du säger upp avtalet ska du helst göra det skriftligt. Om du säger upp avtalet muntligt måste din motpart godkänna uppsägningen skriftligt.

Du som är arrendator har inte rätt till skadestånd eller att få förlängningsfrågan prövad av arrendenämnden.

Varken du som är arrendator eller du som är jordägare kan ansöka om uppskov med avflyttning.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden beror på om det är ett tidsbestämt avtal eller om avtalet löper tills vidare:
• Vid ett tidsbestämt avtal kan ni själva avtala om uppsägningstiden. Uppsägningstiden gäller både för du som är arrendator och du som är jordägare.
• Vid ett avtal som löper tills vidare upphör avtalet att gälla den fardag som inträffar de närmsta sex månader efter att avtalet har sagts upp.

Fardag

Fardag kallas den dag då avtal upphör. Inom arrende är fardag den 14 mars.
Om du som jordägare säger upp ett avtal som löper tills vidare innan arrendatorn har tillträtt upphör avtalet att gälla direkt.

Uppdaterad
2019-09-16