Skiljeman ska pröva tvist om ändring av hyran i Stockholms stad

Mål: H 15750-23
Hyresnämnden i Stockholm har idag beslutat att utse f.d. hyresrådet och myndighetschefen Håkan Julius till skiljeman för att pröva tvister om ändring av hyran för 2024.

Fastighetsägarna Stockholm AB har tillsammans med ett stort antal fastighetsägare ansökt om att hyresnämnden ska utse en särskild skiljeman för att pröva tvister om ändring av hyran med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten. Hyresgästföreningen har motsatt sig att en skiljeman utses, bl.a. eftersom föreningen menar att fastighetsägarna inte haft för avsikt att komma överens om den årliga hyresändringen för 2024, utan i stället inväntat tiden för att kunna ansöka om utseende av särskild skiljeman. Hyresnämnden har i beslutet avslagit ett antal invändningar som Hyresgästföreningen gjort.

Reglerna om utseende av skiljeman för att pröva tvister om de årliga hyresförhandlingarna trädde i kraft förra året och detta är Hyresnämnden i Stockholms första beslut om att utse en sådan skiljeman säger hyresrådet och myndighetschefen Eva Melander Tell. Ärendena ska handläggas med särskild skyndsamhet, men det tog hyresnämnden drygt två veckor att bara registrera de 540 ärendena avseende cirka 750 fastigheter. Som lagstiftningen är utformad ska hyresnämnden utse en skiljeman om parterna har avtalat om att tvisten får prövas av skiljeman och någon part begär att sådan ska utses. Ansökan ska också göras inom en viss tidsfrist.

Det är svårt att hitta någon som är mer lämpad för detta uppdrag än Håkan Julius säger Eva Melander Tell.

Särskild skiljeman

En särskild skiljeman ska pröva tvist om ändring av hyran med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten. Skiljemannen ska inte pröva lägenheternas bruksvärde. En ansökan ska ges in till hyresnämnden tidigast tre och senast fyra månader efter det att motparten fått del av en förhandlingsframställning, om parterna inte har kommit överens om något annat.

Den som utses till skiljeman ska vara opartisk, oberoende och i övrigt lämplig för uppdraget.

Skiljemannen avgör tvisten genom en skriftlig rekommendation till parterna. En rekommendation ska meddelas parterna senast sex veckor efter det att hyresnämnden utsåg skiljemannen. Om det finns särskilda skäl, får en rekommendation dock meddelas senare.

Parterna ska, om de inte har avtalat om något annat, omsätta en rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse inom 14 dagar från det att rekommendationen meddelades.