Frågor och svar

Vad är total nyttjanderätt?

En total nyttjanderätt ger dig som har nyttjanderätten tillgång till den mark som har upplåtits. 

Vad betyder partiell nyttjanderätt?

En nyttjanderätt är partiell när arrendatorn inte har ensam nyttjanderätt till den mark där nyttjanderätten upplåts.

Vad är en juridisk person?

En organisation, som bland annat kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Till exempel ett aktiebolag, ett handelsbolag, en förening, en stiftelse, ett dödsbo, ett konkursbo eller en kommun. 

Vad är en fysisk person?

En enskild människa.

Vad betyder begreppet "tredje man"?

En fysisk eller en juridisk person som berörs av ett avtal eller en tvist utan att själv vara part i avtalet eller tvisten.

Vad innebär det att upplåta en fastighet?

Att upplåta en fastighet innebär att du som jordägare avstår från att använda den mark som du har upplåtit. 

Var i lagen hittar jag regler om dispens?

Du hittar reglerna om dispens i 8 kap. 2 § andra stycket i jordabalken och i de enskilda kapitlen om jordbruksarrende (9 kap.), bostadsarrende (10 kap.) och anläggningsarrende (11 kap.).