Ändra villkoren

Om du vill ändra något i avtalet kan du begära villkorsändring. Detta kan både du som jordägare och du som arrendator göra.

Arrendenämnden kan besluta om nya avtalsvillkor. För att nämnden ska kunna pröva ärendet måste du som är arrendator ha besittningsskydd. Avtalet måste också vara tidsbestämt. Nämnden kan fatta beslut om nya avtalsvillkor i samband med en förlängningstvist eller i en ren villkorstvist.

Begär villkorsändring

Du begär villkorsändring genom att skicka ett meddelande i ett rekommenderat brev till jordägaren eller arrendatorn, som blir din motpart. Meddelandet ska vara skriftligt och det i det bör du ange hur du vill ändra villkoren. Syftet med meddelandet är att ni ska börja förhandla. Du ska lämna meddelandet inom samma tidsperiod som gäller för uppsägning av avtalet.

Om ni inte kommer överens

Om ni inte kommer överens kan du som begärt villkorsändring vända dig till arrendenämnden. Ansökan till nämnden ska innehålla uppgifter om hur du vill att villkoren ska ändras. Din ansökan måste ha kommit in senast två månader innan arrendetiden har gått ut.

Du ansöker genom att fylla i blanketten, eller skriva en ansökan, och skicka den till arrendenämnden.

Du som har begärt villkorsändring har rätt att begära andra villkor än de du skrev i meddelandet i ansökan till arrendenämnden. Du har också rätt att ändra dig under processen.

Det är den som har begärt villkorsändring som bestämmer inom vilken ram som nämnden ska bestämma de nya villkoren. Arrendenämnden kan inte besluta om mer fördelaktiga villkor.

Villkorsändring av arrendeavgiften

Arrendeavgiften ska vara skälig vilket innebär att avgiften ska motsvara värdet på arrendestället. Den som begär villkorsändring kan vända sig till arrendenämnden för att få villkoren prövade. 

När nämnden fattar beslut tar den bland annat hänsyn till arrendeavtalets innehåll och andra omständigheter. Parterna, det vill säga jordägaren och arrendatorn, kan lämna in jämförelsematerial. Det kan till exempel vara jämförelser med andra arrenden på samma ort.

Arrendenämnden grundar sitt beslut på det jämförelsematerial som parterna har lämnat in.

Om det inte lämnas in jämförelsematerial gör arrendenämnden istället en allmän skälighetsbedömning. Det innebär att nämnden jämför med vad arrendatorer i allmänhet är villiga att betala.

Om du som är arrendator inte kan acceptera ändringarna

Om arrendenämnden ändrar villkoren på ett sätt som du som är arrendator inte kan acceptera har du rätt att säga upp avtalet. Du måste då säga upp avtalet senast två månader efter beslutet.

Avtalet slutar då att gälla den fardag som inträffar närmast inom sex månader efter din uppsägning. Fardag kallas den dag då avtalet upphör att gälla. Inom arrende är fardag den 14 mars.

Överklaga nämndens beslut

Om du inte är nöjd med arrendenämndens beslut kan du överklaga till hovrätten. I hovrätten kan andra kostnadsregler gälla.

Uppdaterad
2023-06-22