Avtal, tid och avgift

Vid bostadsarrende ska det finnas ett skriftligt avtal. Den som är arrendator ska ersätta jordägaren ekonomiskt för arrendet.

Marken som upplåts ska användas för att bo på. Avtalet som jordägaren och arrendatorn skriver ska innehålla villkoren för arrendet.

Ett bostadsarrende upplåts till en fysisk person. Om marken istället upplåts till en juridisk person är det oftast ett lägenhetsarrende.

Förutsättningar för bostadsarrende

För att marken som upplåts ska räknas som ett bostadsarrende krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Jordägaren och arrendatorn har ett skriftligt avtal om mark som ska användas till annat än jordbruk. Undantag gäller muntliga avtal som ingåtts före 1 juli 1968.
 • Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus.
 • Syftet med upplåtelsen är att arrendatorn och hans eller hennes närstående ska bo på marken.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren.

Tvingande lagregler och dispens

Reglerna för bostadsarrende är huvudsakligen tvingande. Om du vill avtala bort någon av reglerna för avtalet behöver du ett godkännande av arrendenämnden för att avtalet ska vara giltigt.

Exempel på innehåll i ett arrendeavtal:

 • parternas namn och kontaktuppgifter
 • arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelsen
 • hur arrendatorn har rätt att använda arrendeområdet
 • arrendetiden
 • eventuell uppsägningstid
 • förlängningstid vid utebliven uppsägning
 • avgiften (eller annan ersättning).

Ta gärna hjälp av en jurist eller advokat när du tar fram avtalet.

Villkoren för arrendestället måste finnas med i det skriftliga avtalet för att vara giltiga. Det gäller även ändringar och tillägg.

Arrendenämnden erbjuder inte formulär för arrendeavtal och hjälper inte till att skriva avtalet.

Arrendetiden

I avtalet ska det stå hur lång tid marken ska arrenderas. Tiden måste vara bestämd och ska minst gälla i fem år eller under arrendatorns livstid. Om ni bestämmer att avtalet ska löpa tills vidare räknas det ändå enligt lagen som ett avtal på fem år.

Avtalet är inte bindande för längre tid än 50 år. Om det finns en detaljplan över området är avtalet som längst bindande i 25 år. Tiden räknas från den dag avtalet ingicks. Avtalet blir inte automatiskt ogiltigt om maximitiden överskrids, men både jordägare och arrendator har då rätt att säga upp avtalet.

Om staten upplåter marken gäller inte tidsbegränsningarna.

Sägs avtalet upp upphör det att gälla den fardag som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen. Fardag kallas den dag då avtalet upphör att gälla. Inom arrende är fardag den 14 mars.

Arrendeavgiften

Du som är jordägare ska ha ersättning från arrendatorn. Det vanligaste är att avgiften är bestämd i pengar, men det är också möjligt att ta ut ersättning i andra former till exempel varor eller tjänster.

Om det inte står i avtalet ska avgiften betalas senast tre månader före arrendeårets utgång. Om arrendatorn inte betalar i tid kan jordägaren vända sig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.

Om det står i avtalet får avgiften bestämmas efter ett allmänt index, till exempel konsumentprisindex.

Rätt att betala mindre i ersättning

Om arrendeområdet visar sig vara mindre än vad som står i avtalet eller om området försämras genom naturliga orsaker har du som är arrendator rätt att få avdrag på avgiften. Det gäller även om en del av området lämnas till en annan person som har företräde.

Om du anser att du har rätt till avdrag kan du vända dig till länsstyrelsen för att deponera beloppet. Du kan deponera den del av beloppet som du anser är skäligt.

Om du som arrendator missbrukar rätten att deponera riskerar du att förlora din arrenderätt.

Preskriptionstid för bostadsarrende

Preskription innebär att om det har gått flera år utan att en skuld har betalats kan fordringsägaren förlora rätten att kräva betalningen tillbaka.

Om både jordägaren och arrendatorn bedriver näringsverksamhet är preskriptionstiden för en fordran tio år. Om jordägaren bedriver näringsverksamhet och arrendatorn är konsument är preskriptionstiden för en fordran tre år.

En bostadsarrendator räknas normalt som en konsument.

När arrendeförhållandet är avslutat är preskriptionstiden två år för både jordägaren och arrendatorn. Tiden räknas från den dag arrendatorn lämnar arrendestället.

Uppdaterad
2023-06-22