Besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att du som är arrendator inte behöver lämna arrendestället utom i vissa speciella situationer. Om jordägaren säger upp avtalet har du rätt att få förlängningsfrågan prövad av arrendenämnden.

Arrendatorn har inget besittningsskydd om

 • det inte finns ett färdigbyggt hus på tomten vid den tidpunkt då jordägaren senast kan säga upp avtalet
 • arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet i förtid
 • jordägaren har sagt upp avtalet på grund av en pant eller en borgen ställs som säkerhet
 • arrendenämnden har lämnat en dispens för besittningsskydd.

Situationer där arrendatorn inte har rätt till förlängning

 • Arrenderätten är förverkad och jordägaren har sagt upp avtalet.
 • Arrendeavtalet är uppsagt till avtalstidens utgång på grund av en pant eller en borgen.
 • Jordägaren sagt upp avtalet på grund av allvarlig misskötsel.
 • Arrendatorn har byggt utan bygglov, där sådant krävs, eller i strid med en detaljplan eller liknande myndighetsbeslut om hur marken får byggas eller användas.
 • Arrendatorn har ändrat en byggnad så att den inte stämmer överens med detaljplan eller områdesbestämmelser och jordägaren ska använda marken i enlighet med dessa.
 • Jordägaren ska använda marken till annat än vad den är upplåten för. Jordägarens intresse ska då överväga arrendatorns intresse av att få arrendera vidare.
 • Jordägaren har en annan befogad anledning att avsluta arrendeförhållandet.
Uppdaterad
2023-06-22