Lokalt förbud mot passiv pengainsamling i Vellinge kommun står fast

Mål: 4636-19
Vellinge kommun beslutade hösten 2017 att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på ett antal bestämda platser i kommunen. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i december 2018 att beslutet var förenligt med ordningslagens regler. Kammarrätten har nu prövat beslutet
enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning. Kammarrätten anser att kommunens beslut inte är olagligt.

Kommunallagen ger kommunmedlemmar rätten att få sin kommuns beslut prövade inom ramen för en laglighetsprövning. Att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare prövat samma beslut och konstaterat att förbudet inte strider mot ordningslagen hindrar i detta fall inte att beslutet också laglighetsprövas enligt kommunallagen. En medlem av Vellinge kommun har begärt en sådan prövning och anfört att beslutet om lokalt förbud mot passiv pengainsamling strider mot regeringsformen och Europakonventionen.

- Det är rimligt att tolka Högsta förvaltningsdomstolens vägledande avgörande enligt ordningslagen på så sätt att Vellinge kommuns beslut inte heller strider mot vare sig regeringsformen eller Europakonventionen, säger rättens ordförande kammarrättslagmannen Petter Classon. Vellinge kommuns beslut är alltså lagligt och ska därmed stå fast.

Rätten var enig i sitt beslut.