Testpolicy

Testpolicy för rekrytering

Vid Kammarrätten i Göteborg kan arbetspsykologiska tester användas vid rekrytering i syfte att få ett bredare beslutsunderlag inför anställning. Testresultaten används för att komplettera bedömningsunderlaget i rekryteringen.

Aktuella test

För närvarande används följande test.

  • MAP (Measuring & Assessing Individual Potential) – levereras av Assessio och är ett personlighetstest som mäter sex olika dimensioner i din personlighet som påverkar möjligheten att prestera i det aktuella jobbet.
  • Matrigma – levereras av Assessio och är ett kapacitetstest som mäter problemlösningsförmåga.

Testen utförs över internet på valfri plats, men kan vid behov få göras om igen på plats på domstolen.

Bara den som är utsedd till testadministratör och har genomgått Assessios certifieringsutbildning får genomföra dessa test. Han eller hon är väl insatt i kompetensbaserad rekrytering och etiska regler för testning i rekryteringssammanhang.

Användning av resultat

Testresultaten hanteras av testadministratören och de personer som arbetar med urval och beslut i den aktuella rekryteringsprocessen.

Den som gjort testerna kan välja att resultaten inte ska beaktas i rekryterings­processen. Att det saknas en del information om personen jämfört med andra sökande kan dock påverka möjligheterna att ge en rättvis bild av personens kompetens och därmed också möjligheten för domstolen att bedöma om sökanden har de kvalifikationer som krävs för den aktuella anställningen.

Den som har gjort ett test har rätt att få ta del av testresultatet. Det kan ske direkt i datorn i anslutning till att testet görs eller via en telefonåterkoppling. Testadministratören avgör i vilken omfattning och på vilket sätt som återkopplingen ska ske.

Resultatet kan komma att används vid rekrytering vid kammarrätten under två år under förutsättning att arbetspsykologiska tester ingår som ett underlag i rekryteringen.

Testresultaten får, om den som gjort testerna godkänner det, även användas i andra rekryteringsprocesser inom Sveriges Domstolar. En förutsättning är dock att ansökningstiden till den nya rekryteringen påbörjas inom ett år från det att testet gjordes.

Allmän handling

I statlig verksamhet gäller att alla handlingar som inkommer, upprättas eller på annat sätt skapas i verksamheten är att betrakta som allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har möjlighet att begära ut dem från myndigheten utan att behöva uppge sitt namn eller anledningen till varför man vill ha dem.

Resultat från rekryteringstester är med stöd av 39 kap 5 a § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyddade av sekretess. Av bestämmelsen följer att sekretess gäller i ärende om anställning för uppgift som hänför sig till urvalstester, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

Frågor

Den som har frågor eller synpunkter beträffande rekryteringsförfarande eller testning kan vända sig till någon av domstolens kontaktpersoner:

  • Chefsadministratör/HR-ansvarig, 031-732 74 00
  • Administrativ jurist, 031-732 74 00
Uppdaterad
2022-02-17