Delta vid muntlig förhandling

Muntlig förhandling kan förekomma som komplement till den skriftliga handläggningen. Muntlig förhandling äger så gott som alltid rum i mål som handlar om tvångsvård av missbrukare och unga. Kammarrätten kan hålla muntlig förhandling även i andra mål, om det kan vara till fördel för utredningen.

Förhandlingen hålls i kammarrättens lokaler i Göteborg. Möjlighet finns att delta via telefon eller videolänk.

Vilka kommer till förhandlingen?

Till den muntliga förhandlingen kallas parterna och deras eventuella ombud eller offentliga biträden, vittnen och sakkunniga samt eventuellt tolk.

En muntlig förhandling är offentlig, om inte kammarrätten beslutar att den ska hållas inom stängda dörrar (det vill säga att allmänheten inte ska ha tillträde till förhandlingen). Domstolen beslutar nästan alltid om stängda dörrar i mål om tvångsvård.

Kammarrätten har tre juristdomare. I mål om tvångsvård deltar också två nämndemän som domare. En av juristdomarna är ordförande och leder förhandlingen.

 

Hur går det till i förhandlingssalen?

 • Målet ropas på via högtalarsystemet och alla berörda parter och vittnen kallas in i förhandlingssalen.
 • Ordföranden kontrollerar att alla som kallats till förhandlingen har kommit. För att vittnen inte ska påverkas av det som sägs i förhandlingssalen, får de sedan vänta utanför förhandlingssalen till de blir inkallade för att vittna.
 • Rätten beslutar i vissa fall om stängda dörrar, vilket innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får vara närvarande i förhandlingssalen.
 • Ordföranden inleder förhandlingen.
 • Sökanden/klaganden redogör för sin begäran (yrkandet) och skälen för den (grunderna).
 • Motparten ger sin syn på saken.
 • Sökanden/klaganden får utveckla grunderna för sin talan utöver det som kommit fram i den skriftliga utredningen.
 • Motparten får utveckla grunderna för sin inställning.
 • Eventuella vittnen och sakkunniga förhörs. De får avlägga ed och digitala ljudinspelningar görs av förhören. Inspelningarna blir sekretessbelagda om förhandlingen hålls inom stängda dörrar. Det innebär att det bara är de som är direkt berörda av målet som kan få tillgång till inspelningarna.
 • Parterna slutför sin talan.
 • Förhandlingen avslutas.
 • Domen meddelas skriftligen så snart det är möjligt, men senast inom fyra veckor.
Uppdaterad
2019-06-27