Vanliga frågor och svar

Du får gärna börja med att läsa igenom vanliga frågor och svar för att se om du kan få hjälp där. Om du har frågor om ditt mål hos oss eller vill begära ut handlingar i pågående mål kontaktar du domstolen via mejl eller telefon.

Vanliga frågor och svar

Prövningstillstånd

För att kammarrätten ska ta upp målet för prövning behövs det ofta ett så kallat prövningstillstånd. Om kammarrätten inte ger sådant tillstånd innebär detta att förvaltningsrättens dom gäller.

Det framgår av en bilaga till förvaltningsrättens dom om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra. I överklagandet ska det framgå vilket avgörande du överklagar och på vilket sätt du vill att kammarrätten ska ändra det.

Det ska också framgå varför du anser att kammarrätten ska ge prövningstillstånd och vilka omständigheter du vill att kammarrätten ska känna till och ta hänsyn till. Kammarrätten går därefter igenom allt underlag i målet innan beslut fattas om prövningstillstånd.

Kammarrätten en kan ge prövningstillstånd av följande skäl:

  • det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till (ändringsfall),
  • det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfall),
  • det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatfall)
    eller
  • det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära fall).

I mål om exempelvis tvångsvård och skatt behövs i de flesta fall inget prövningstillstånd, vilket innebär att kammarrätten tar upp målet till prövning efter överklagande.

Det går bra att kontakta kammarrätten om du har en fråga. Om din fråga gäller ditt mål är vi tacksamma om du har ditt målnummer till hands när du mejlar eller ringer oss.

Uppdaterad
2019-12-09