Anställning som fiskal

Våra fiskaler är framtidens domare. De har en självständig roll med mycket ansvar och genomgår en väl genomtänkt praktisk och juridisk utbildning.

Kammarrätten tar löpande emot ansökningar under året.

Domarutbildningens syfte

För att kammarrätten på ett effektivt och rättssäkert sätt ska kunna fullgöra sin roll som överprövningsinstans av förvaltningsrätternas domar, krävs att juristerna i domstolen svarar mot mycket högt ställda krav vad gäller yrkesskicklighet och omdöme.

En viktig uppgift för kammarrätten är därför att utbilda framtidens domare och vi anställer varje år i genomsnitt fem kammarrättsfiskaler som under sin anställning genomgår den särskilda domarutbildningen.

Utbildningens upplägg och arbetets innehåll

I kammarrätten har fiskalen bl.a. ansvar för att bereda mål för avgörande och föredra förslag till dom eller beslut. Fiskalen erbjuds även en månad vid Migrationsöverdomstolen. Efter minst ett års tjänstgöring får fiskalen arbeta med dömande uppgifter på eget ansvar vid en förvaltningsrätt under totalt minst två års tid.

Efter fiskalsarbetet vid förvaltningsrätten återvänder fiskalen till kammarrätten för s.k. adjunktionstjänstgöring under ett år. Det innebär att fiskalen får döma tillsammans med andra domare i kammarrätten. Fiskalen är under det året tillförordnad (tf.) kammarrättsassessor.
Under tjänstgöringstiden genomgår fiskalen ett utbildningsprogram för unga domare. Utbildningen ger tillfälle till att fördjupa kunskaperna inom olika ämnesområden och utbyta erfarenheter med kollegor från andra domstolar. Fiskalstjänstgöringen ger vana att som ordförande leda förhandlingar och se till att mål blir tillfredsställande utredda samt kunskap om hur man sammanställer allt som behövs för ett avgörande i en dom eller ett beslut.

Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas fiskalen till kammarrättsassessor. En kammarrättsassessor kan gå vidare till anställning som domare, t.ex. i förvaltningsrätt. Assessorn kan även söka sig till andra kvalificerade juridiska arbeten. Vanliga arbeten för en assessor är arbete som justitiesekreterare, dvs. föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen, eller olika offentliga uppdrag såsom arbete vid Regeringskansliet, riksdagsutskotten och kommittéväsendet. Assessorer arbetar även hos JO och JK och som kvalificerade myndighetsjurister.

Pil fiskalsutbildning

Vad erbjuder vi

Vi erbjuder ett stimulerande, meningsfullt och roligt arbete. Fiskaler lönesätts enligt tariff. Vi erbjuder minst 28 dagars semester och i vårt friskvårdserbjudande ingår t.ex. friskvårdsbidrag. Det finns möjlighet att söka ekonomisk ersättning vid ev. flytt, dagpendling och dubbelt boende i samband med anställning.

Alla nyanställda deltar i kammarrättens introduktionsprogram. Fiskaler har handledare som ansvarar för den praktiska arbetsintroduktionen och som sen ger stöd och återkoppling under hela utbildningstiden.

Vi arbetar för att ta tillvara och utveckla våra medarbetares kompetens. Fiskaler följer en särskild utvecklingsplan som inkluderar tio veckolånga kurser i ett utbildningsprogram som genomförs av Domstolsakademin. Utbildningsprogrammet ger tillfälle till att fördjupa kunskaperna inom olika ämnesområden med kvalificerade föreläsare från olika domstolar och andra verksamheter.

Genom Sveriges domstolars centrala kursutbud erbjuds både e-utbildningar och lärarledda utbildningar. Domstolen anordnar också egna utbildningar. Det finns möjlighet att engagera sig i arbetsgrupper och projekt. Vi jobbar tillsammans och lär av varandra oavsett yrkeskategori. Vi lägger stor vikt vid att ha en bra arbetsmiljö och våra lokaler, kontorsarbetsplatser och arbetsredskap är moderna och ergonomiskt utformade.

Domstolen ligger centralt i Sundsvall med närhet till kommunikationer, stadskärna och natur.

Hur går anställningen till

Kammarrätten anställer löpande vid behov men har normalt två rekryteringsgenomgångar per år, en på våren och en på hösten.

Ansökan görs på en särskilt framtagen blankett. Vi ser gärna att du bifogar ett personligt brev till din ansökan där du bl.a. berättar om varför du vill genomgå domarutbildningen. Om du har avslutat din notarietjänstgöring vill vi gärna veta vilken ytterligare arbetslivserfarenhet du har hunnit skaffa dig. Ansökan mejlas till kammarrattenisundsvall@dom.se eller skickas per post till Kammarrätten i Sundsvall, Box 714, 851 21 Sundsvall. Av ansökan framgår vilka handlingar som ska bifogas. Vi brukar säga att det är lagom att skicka in sin ansökan när man har ungefär fyra månader kvar av sin notarietjänstgöring. Vi skickar vanligtvis en begäran om bedömning av den sökandes lämplighet för tjänstgöring på domarbanan till lagmannen på den underrätt där man tjänstgör.

När du har skickat in en ansökan om anställning som fiskal får du en bekräftelse av oss. Din ansökan är giltig i sex månader och under ansökningstiden går det bra att komplettera med nya handlingar, referenser etc. Ansökan kan också förlängas ytterligare sex månader om du begär det. Är du då fortfarande intresserad av en anställning som fiskal är du välkommen att skicka in en ny ansökan och komplettera med eventuella nya handlingar.

Vid ett antagningstillfälle beaktas alla sökandes ansökningshandlingar och bedöms utifrån kammarrättens kravprofil. Ett urval görs och ett antal sökande kallas på intervju. Efter intervjun tar vi referenser. Därefter fattar kammarrätten ett beslut om anställning. Beslutet anslås på domstolens anslagstavla och är överklagbart tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs (läs mer: Statens överklagandenämnd). Samtliga sökanden som varit på intervju får besked per telefon. En tillsvidareanställning som kammarrättsfiskal inleds med sex månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan!

Vill du veta mer?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på: kammarrattenisundsvall@dom.se eller
060-18 66 00. Fråga efter Elisabeth Nordin.

Kravprofil

Formella krav

  • Svenskt medborgarskap [1]
  • Juristexamen eller annan godkänd examen [2]
  • Notariemeritering [3]
  • Inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare [4]

Bedömmningsgrund

En fiskal anställs med utgångspunkten att fiskalen i framtiden ska kunna komma i fråga för en ordinarie domaranställning. Bedömmningen av sökandens egenskaper utgår därför från kravprofilen för ordinarie domare.

För arbete som fiskal i allmän förvaltningsdomstol krävs mycket väl utvecklade egenskaper ocj färdigheter i följande avseenden.

Skicklighet och juridiska kunskaper

Fiskalen ska ha förutsättningar att möta de kvalitativa krav som ställs på den dömande verksamheten utifrån de mål som fiskalen ska hantera. Fiskalen ska ha goda kunskaper om det rättsliga regelsystemet och kunna tillämpa det. Fiskalen ska även vara beredd att bidra till att resultatet av domstolens verksamhet blir gott.

Fiskalen ska vara omvärldsorienterad och visa intresse för samhället.

Analytisk förmåga

Fiskalen ska se sammanhang och kunna identifiera, analysera och lösa komplexa rättsliga problem. Fiskalen ska fokusera på viktig och relevant information och dra korrekta slutsatser från de fakta som finns.

Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Fiskalen ska uttrycka sig klart och begripligt både i skrift och muntligt. Fiskalen ska tala och skriva svenska på ett sätt som underlättar enskildas kontakter med domstolen och som möjliggör för enskilda att förstå utgången i målen.

Effektivitet och beslutsförmåga

Fiskalen ska med en hög kvalitet och på ett rättssäkert och effektivt sätt driva fram mål till avgörande och fatta beslut. Även vid hög arbetsbelastning ska fiskalen prioritera arbetsuppgifter på ett riktigt sätt.

Ledaregenskaper

Fiskalen ska ha potential att utvecklas i rollen som arbetsledare och ha intresse av att dela med sig av sina kunskaper samt av att handleda andra. Fiskalen ska bidra till att skapa ett gott arbetsklimat.

Samarbetsförmåga

Fiskalen ska förstå samarbetets betydelse för arbetsklimatet på domstolen och för verksamheten samt kunna samarbeta med alla som arbetar på domstolen. Fiskalen ska vara kommunikativ och lyhörd samt vara tydlig mot såväl medarbetare som allmänhet.

Personlig mognad, omdöme och uppträdande

Fiskalen ska ha en grundtrygghet, ha social säkerhet och vara ansvarstagande. Dessutom ska fiskalen ha en god självkännedom och kunna reflektera kring sina förmågor och sig själv som person.

Fiskalen ska ha en god förståelse för domstolarnas roll och maktutövning i samhället och vikten av ett medborgarperspektiv i domstolsarbetet.

Fiskalen ska förstå att hen är en förebild och att ett gott omdöme är av vikt för allmänhetens förtroende för domstolarna. Fiskalen ska på ett bra sätt möta bl.a. allmänhet, parter och media.

Fiskalen ska ha intresse av och förmåga att sätta sig in i andras situation eller upplevelser.

Självständighet och intergritet

Fiskalen ska tåla den påfrestning som domaryrket kan innebära. Fiskalen ska tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av strömningar i samhället eller tryck från andra.

[1] 38 § förordning (1996:380) med kammarrättsinstruktion, förkortad KI och 28 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289).

[2] 41 § KI och 1 § förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

[3] Kammarrätten får, enligt 41 § KI, i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet på förvärvad notariemeritering om det finns särskilda skäl.

[4] 4 kap. 1 § rättegångsbalken.

Uppdaterad
2022-06-02