För dig som är kallad till domstol som vittne

Närmare 100 000 människor vittnar i domstol varje år. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta dit eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet.

Du måste bekräfta för domstolen att du har tagit emot kallelsen till rättegången. Det gör du genom att skriva under det svarsbrev, delgivningskvitto, som följer med kallelsen. På domstolen kallas detta för delgivning.

Finns det något som domstolen behöver känna till inför rättegången? Det kan till exempel vara om du har en funktionsnedsättning eller behov av tolk. Då är det viktigt att du berättar det för domstolen så tidigt som möjligt, gärna i samband med delgivningen. 

Det är viktigt att du kommer till domstolen

Det du känner till kan ha stor betydelse för domstolens möjligheter att döma rätt.

Att vittna är en så viktig uppgift för samhället att den som kallas till en rättegång enligt lag är skyldig att komma och vittna. Det kallas för vittnesplikt.

Det är därför viktigt att du kommer till rättegången och att du kommer i rätt tid och till rätt plats. Inte bara för att domstolen ska döma rätt utan också för att en rättegång kostar samhället stora pengar. 

Kan du inte närvara måste du kontakta domstolen så snart som möjligt. Giltiga skäl kan vara:

  • buss, tåg eller flyg som inte går som planerat,
  • plötslig sjukdom (meddela domstolen att du är sjuk, läkarintyg krävs alltid),
  • någon annan hindrande omständighet som man inte kunde förutse.

Om du inte kommer kan rättegången skjutas upp. Du och andra berörda blir då kallade till ett nytt tillfälle. Du kan också bli skyldig att betala vite eller bli hämtad av polisen om du inte kommer. Du kan dessutom få betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Om du är rädd för någon, till exempel den åtalade, eller om du av någon annan orsak har särskilt svårt för att berätta när en viss person är närvarande, bör du i god tid före rättegången kontakta domstolen. Domstolen kan bestämma att den person som du är rädd för inte får vara närvarande under förhöret. Han eller hon får då följa förhöret från ett annat rum.

När du kommer till domstolen

Ta med dig kallelsen. Där står målnumret och vilken sal förhandlingen ska hållas i.

I många domstolar finns en säkerhetskontroll som man måste gå igenom. Den påminner mycket om de säkerhetskontroller som finns på flygplatser. Du passerar genom en larmbåge och har du ytterkläder och en väska med dig så röntgas eller genomsöks dessa. Syftet med säkerhetskontrollen är att öka säkerheten för besökare och personal på domstolen.

Inne i domstolen finns informationstavlor som visar i vilken sal rättegången hålls. Du behöver inte anmäla att du kommit. När rättegången börjar, ropas det ut i högtalaren.

På de flesta domstolar finns ett särskilt väntrum för målsägande och vittnen där du kan sitta, om du inte vill vänta i den stora vänthallen. Fråga i domstolens reception, så får du veta var väntrummet ligger.

Hur går det till att vittna? 

Du som ska vittna får inte vara med inne i rättssalen innan det blir din tur att vittna. Det är för att du ska kunna lämna din berättelse utan att vara påverkad av vad som tidigare sagts i rättssalen.

På vilket sätt du berättar och hur du uttrycker dig har mindre betydelse. De människor du möter i domstolen vet hur det kan vara att vittna för första gången. Huvudsaken är att det du säger är sant och att du verkligen berättar allt du vet.

Innan du vittnar får du i de allra flesta fall avlägga följande ed:

”Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.”

Rättens ordförande läser eden och du får säga efter. Parterna och rätten kan sedan ställa frågor till dig. Det är naturligtvis viktigt att du talar sanning. Den som vittnar under ed och talar osanning kan dömas för mened. Om det är något du inte kommer ihåg ska du säga det och inte gissa hur det var.

Den som är under 15 år får inte avlägga ed. Psykiskt sjuka avlägger i vissa fall inte heller ed. Om en nära släkting till den tilltalade ska vittna i ett brottmål, får den personen inte heller avlägga ed.

Domstolen kan i vissa fall besluta att ett vittne får höras per telefon i stället för att inställa sig personligen.

Om du ska delta i en rättegång per telefon får du i regel använda telefonen hemma eller på din arbetsplats. Alla som är närvarande i rättssalen hör samtalet med dig.

Det kan också förekomma att du får vittna per telefon på någon myndighet på den ort där du bor, till exempel hos polisen. Då ska du vara beredd att styrka din identitet med körkort eller pass. Domstolen ringer upp dig när det är dags för rättegång eller förhör.

Det finns också möjlighet att vittna genom videokonferens. Det är domstolen som beslutar i vilka fall detta kan ske. Om du ska delta i ett domstolssammanträde genom videokonferens står det i din kallelse var du ska inställa dig och när. Ofta får du gå till en annan domstol eller myndighet och använda dig av deras utrustning för videokonferens.

När du kommer till den domstol eller myndighet som du kallats att inställa dig till, anmäler du dig i receptionen. Du ska då vara beredd att styrka din identitet med t.ex. körkort eller pass. Ta gärna med dig kallelsen.

Så här går det till

  1. Du kommer att bli visad till en lokal där det finns en TV-monitor och en videokamera. Där väntar du tills du via TV-monitorn blir kontaktad av den domstol som håller förhandlingen.
  2. Alla som befinner sig i rättssalen där förhandlingen äger rum kan se och höra dig via en bildskärm. Du kan på motsvarande sätt se och höra dem. Videoutrustningen fungerar på sådant sätt att du ser den person som för tillfället talar. Du kan däremot inte se alla närvarande samtidigt i bild.
  3. Det är viktigt att du säger till om du har svårt att höra eller se den som talar, så att det kan rättas till. Lika viktigt är det att du talar tydligt och ser in i kameran så att rätten uppfattar vad du säger.

Du kan få ersättning för kostnader

Har du haft kostnader för att medverka i en rättegång kan du ha rätt till ersättning.

Sådant som kan ersättas är:

  • Resekostnader
  • Uppehälle
  • Förlorad arbetsinkomst

Det står på kallelsen vilka ersättningsregler som gäller. Läs den noga innan du bestämmer dig för hur du ska resa. På kallelsen står det också om möjligheterna att begära förskott. Är det den tilltalade som har kallat dig att vittna är det hen som betalar din ersättning.

Vill du begära ersättning gör du det i samband med rättegången. Du måste kunna visa kvitton eller motsvarande. Beslutar domstolen att du ska få ersättning kan den betalas ut till ditt bankkonto, om du i förväg har anmält dig till Swedbanks kontoregister. Detta kan göras på swedbank.se eller på ett av Swedbanks kontor. Har du inte anmält konto kommer du istället att få en utbetalningsavi.

Domstolen kan upplysa dig om vilka ersättningsregler som gäller.

Vittnesstöd

Vittnesstöd finns på de flesta tingsrätter och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång.

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.

Vittnesstöden bär en bricka med texten ”Vittnesstöd” och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

Relaterat innehåll

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll