Påföljder för unga

Den som är 15 år är straffmyndig och kan dömas för de brott man begår. För unga finns särskilda påföljder som ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård.

I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år. Begår man ett brott innan dess är det socialtjänsten i den kommun man bor i som beslutar om lämpliga åtgärder. Från det att man fyller 15 år till det att man fyller 21 år får man ett lindrigare straff än vuxna. Ju äldre man blir desto mer liknar straffen de som vuxna får.

Ungdomsvård

Den som är under 21 år kan dömas till ungdomsvård om hen har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ungdomstjänst

Den som döms till ungdomstjänst avtjänar sitt straff genom att arbeta mellan 20 och 150 timmar. Arbetet är oavlönat och sker exempelvis i en förening eller en ideell organisation. 

Ungdomsövervakning

Den som är mellan 15 och 17 år kan dömas till ungdomsövervakning. Ungdomsövervakning kan vara aktuellt för den som har begått ett allvarligt brott eller som har upprepad brottslighet, men som ändå inte ska dömas till sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning pågår 6 till 12 månader.

Kriminalvårdens plan för övervakningstiden

Vad ungdomsövervakningen innebär beslutas i en verkställighetsplan. Det är Kriminalvården som tar fram planen i samråd med den dömde, socialtjänsten och om möjligt med vårdnadshavare eller andra personer i den dömdes närhet. Planen innehåller olika delar, men övervakning med fotboja ingår som regel.

Mer information om ungdomsövervakning finns på Kriminalvårdens webbplats.

Sluten ungdomsvård

Ungdomar som är mellan 15 och 18 år när de begår ett allvarligt brott kan dömas till sluten ungdomsvård. Det gäller för brott som annars skulle lett till fängelse. Straffet är tidsbestämt och avtjänas på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse.

Information för dig som är ung och tilltalad

I Sverige blir du straffmyndig när du fyller 15 år. Då kan du dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård. Du kan också dömas till andra straff, till exempel böter och villkorlig dom.

Ungdomsvård

Är du under 21 år kan du dömas till ungdomsvård om du har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Ungdomstjänst

Du som döms till ungdomstjänst avtjänar ditt straff genom att arbeta åt exempelvis en förening eller en ideell organisation. Arbetet är oavlönat och ska utföras i ett visst antal timmar, minst 20 och som mest 150 timmar. För att kunna dömas till ungdomstjänst måste du vara under 21 år.

Ungdomsövervakning

Om du är mellan 15 och 17 år kan du dömas till ungdomsövervakning. Ungdomsövervakning kan vara aktuellt om du har begått ett allvarligt brott eller har begått flera brott, men ändå inte döms till sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning pågår 6 till 12 månader.

Vad ungdomsövervakningen innebär för dig beslutas i en verkställighetsplan. Det är Kriminalvården som tar fram planen i samråd med dig och socialtjänsten. Om det går samråder Kriminalvården också med vårdnadshavare eller andra personer som står nära dig. Planen kan innehålla olika delar, men förbud mot alkohol och narkotika samt övervakning med fotboja ingår som regel.

Mer information om ungdomsövervakning kan du hitta på Kriminalvårdens webbplats.

Sluten ungdomsvård

Begår du ett allvarligt brott när du är mellan 15 och 18 år, kan du dömas till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Straffet är tidsbestämt och avtjänas på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse

Bevistalan

Om en mycket ung person (under 15 år) är misstänkt för ett brott kan åklagaren begära att domstolen ska pröva om den misstänkte har begått brottet eller inte. En sådan prövning kan bara göras om socialnämnden i kommunen, Socialstyrelsen eller vårdnadshavarna för den misstänkte vill det.

Rättegången går till ungefär på samma sätt som vanligt. Men om domstolen kommer fram till att den misstänkte har begått brottet, så döms inte något straff ut eftersom personen ännu inte är straffmyndig.   

Uppdaterad
2021-04-20