Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Information till registrerade - Brottsdatalagen (BDL)

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga fall är när domstolen prövar fråga om

  • häktning.
  • ansvar för brott.
  • undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom.
  • internationell rättslig hjälp i brottmål.
  • fråga om tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

  • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.
  • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera.
  • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Information till registrerade - Övriga mål och ärenden samt administrativ verksamhet

Lunds tingsrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse

Du har rätt att utan kostnad få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos tingsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Personuppgifter som inte behandlas i enlighet med gällande föreskrifter är den personuppgiftsansvarige skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna.

Om du vill ha information ska du sända en begäran till Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Information

Till dig som har lämnat personuppgifter till domstolen

Hur behandlas dina personuppgifter?

De personuppgifter som tingsrätten har fått in om dig behöver tingsrätten be­handla för att kunna handlägga ditt mål eller ärende. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den sker i myndighetsutövning och att den är nödvändig för att tingsrätten ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

För att tingsrätten ska kunna handlägga målet eller ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Tingsrätten kan också hämta kon­taktuppgifter till dig från andra register. Kontaktuppgifterna kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen. När må­let eller ärendet är avslutat arkiveras dina personuppgifter så länge som arkivlag­stiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver dem för att målet/ärendet ska kunna handläggas, t.ex. motparter eller tolkar. Eftersom uppgifterna förekommer i allmänna handlingar kan de komma att lämnas till andra personer om någon begär att få ut dem och uppgif­terna inte omfattas av sekretess, vilket prövas av tingsrätten.

Uppgifterna finns i allmänna handlingar – gränser för behandling m.m.

Om något har blivit fel i dina personuppgifter kan du begära att de rättas eller raderas eller att behandlingen av dem begränsas.

Det är bra att känna till att denna rätt är starkt begränsad i den behandling som sker hos tingsrätten, eftersom uppgifterna finns i allmän handling. Allmänna handlingar får endast ändras eller förstöras om det finns ett giltigt stöd i författ­ning.

Tillsynsmyndighet för den administrativa verksamheten

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i den ad­ministrativa verksamheten. Dit kan du ge in klagomål om du anser att tingsrätten har behandlat dina uppgifter i strid med gällande regelverk.

Kontaktuppgifter

Tingsrätten är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta tingsrätten om du har frågor, lunds.tingsratt@dom.se eller 046-16 04 00.

Tingsrättens dataskyddsombud: lunds.tingsratt.dataskyddsombud@dom.se

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Du kan begära registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och i vissa fall invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen (denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område) och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer den aktuella myndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Uppdaterad
2021-01-01