Handläggningstider på Lunds tingsrätt

Handläggningstider

Tingsrätten handlägger ett flertal olika typer av mål och ärenden. För vissa måltyper har regeringen satt upp mål för hur lång tid ett mål ska ta att handlägga, dvs. från det att målet kommer in till tingsrätten till dess att det avgörs slutligt. När det gäller brottmål (med undantag för mål med frihetsberövade personer) är regeringens mål att 75 procent av målen inte ska ta längre tid än fem månader att avgöra. För tvistemål (bortsett från mål som rör gemensam ansökan om äktenskapsskillnad) är målet att det ska ta högst sju månader att avgöra 75 procent av målen.

Lunds tingsrätt uppfyller regeringens mål. När det gäller brottmålen avgörs dessa på väsentligt kortare tid. Det ska dock framhållas att handläggningstiden för ett enskilt mål kan variera beroende på målets karaktär och omfattning. Till exempel kan omfattande tvister kräva lång skriftväxling och flera förberedande förhandlingar.

När två parter gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad (skilsmässa) är det i vissa fall obligatoriskt med sex månaders betänketid innan tingsrätten kan döma i målet. Så är fallet om båda makarna begär att äktenskapsskillnaden ska föregås av betänketid eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år.

Uppdaterad
2019-08-23