Handläggningstider

Tingsrätten handlägger ett flertal olika typer av mål och ärenden. År 2023 kom det in drygt 7 300 mål och ärenden, varav cirka 3 130 brottmål, 1 010 familjemål (inklusive gemensamma ansökningar), 1 230 övriga tvistemål (inklusive FT-mål) och 1 930 ärenden (inklusive konkurser).

För vissa måltyper har regeringen satt upp mål för hur lång tid ett mål ska ta att handlägga, det vill säga från det att målet kommer in till tingsrätten till dess att det avgörs slutligt. När det gäller brottmål (med undantag för mål med frihetsberövade personer) är regeringens mål att 75 procent av målen inte ska ta längre tid än fem månader att avgöra. För tvistemål (bortsett från mål som rör gemensam ansökan om äktenskapsskillnad) är målet att det ska ta högst sju månader att avgöra 75 procent av målen.

Lunds tingsrätt uppfyller regeringens mål.

När det gäller brottmålen avgörs dessa på väsentligt kortare tid. Handläggningstiden för ett enskilt mål kan variera beroende på målets karaktär och omfattning. Till exempel kan omfattande tvister kräva lång skriftväxling och flera förberedande förhandlingar. Ett annat exempel är vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) då det i vissa fall är obligatoriskt med sex månaders betänketid innan tingsrätten kan döma i målet.

Uppdaterad
2024-02-06