Historia

Lunds tingsrätt

Fram till år 1971 fanns i Sverige dels rådhusrätterna i städerna, dels häradsrätterna för landsbygden.

Lund är en av Sveriges äldsta städer och staden Lund låg under rådhusrätt. Den äldsta noteringen om rådhus är från 1300-talet och olika rådhus fanns vid Stortorget i Lund. Sista huset som tjänade som hus för rådhusrätten uppfördes år 1836 och byggdes ursprungligen som stadshus, men blev rådhus vid sekelskiftet 1899/1900 och hade den funktionen ända fram till sammanslagningen av rådhusrätter och häradsrätter år 1971.

Sedan slutet av 1600-talet bildade Torna, Bara och Harjagers härader en gemensam domsaga. I mitten av 1800-talet överfördes Harjager härad till Onsjö och Rönneberga härader, kvar blev Torna och Bara härader. De hade gemensamt tingsställe i Dalby i ett tingshus som uppfördes nära gästgiverigården. 1958 flyttade Torna och Bara häradsrätt till lokaler i centrala Lund på Byggmästaregatan, ritade av arkitekten Hans Westman.

Efter sammanslagningen av rådhusrätter och häradsrätter förblev tingsrättsorganisationen i stort sett orörd fram till slutet av 1990-talet, då en utveckling med sammanslagningar av tingsrätter påbörjades. För Lunds tingsrätts del innebar detta en sammanslagning med både Landskrona tingsrätt och Eslövs tingsrätt, som båda lades ned år 2002.

Även om tingsrättssammanslagningen i början av 2000-talet innebar tillbyggnader till tingsrättens lokaler stod det snart klart att byggnaden på Byggmästaregatan var för liten. Efter en lång planeringsprocess med flera olika föreslagna alternativ påbörjades byggnationen av ett nytt tingshus år 2015. Lokalerna, som är belägna endast 150 meter från den gamla tingsrättsbyggnaden, invigdes den 31 augusti 2018. Byggnaden, med FOJAB som arkitekter, har därefter belönats med bland annat Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2018 och Plåtpriset 2019.

Eslövs tingsrätt

Eslövs tingsrätt bildades år 1971 av häradsrätten i Frosta och Eslövs domsaga. Den domsagan tillkom i sin tur genom att Eslöv stad bröts loss från Rönneberga, Onsjö och Harjagers häraders domsaga och förenades med Frosta härads domsaga år 1916. Eslöv beviljades stadsprivilegier år 1911, men inrättade aldrig någon rådhusrätt, utan löd under landslag. Gränsdragningen mellan Eslöv och Landskrona var länge föremål för diskussion; exempelvis innebar det tidigare gemensamma tingslaget med Rönneberga, Onsjö och Harjagers härader att kansliorten för Eslövs tingslag var Landskrona!

Frosta härad hade tingsställe i Hörby ända sedan slutet på 1600-talet där det byggdes nya tingshus såväl 1767 som 1885. Frosta härads kansli flyttade till Eslöv år 1916 men tingsstället i Hörby var i bruk fram till början av 1970-talet. Tingsrätten bedrev sin verksamhet i de lokaler som år 1958 färdigställts åt Frosta och Eslövs domsagas häradsrätt.

Landskrona tingsrätt

Landskrona tingsrätt bildades år 1971 av Landskrona rådhusrätt och Rönneberga, Onsjö och Harjagers härader. De tre häradena hade tidigare varit olika tingslag med olika tingsplatser men från år 1874 hade de gemensam tingsplats i Marieholm, där Onsjö härad sedan tidigare hade ett tingshus.

Landskrona fick stadsprivilegier redan på 1400-talet och blev svenskt år 1658. Staden hade ett medeltida rådhus som också inhyste rådhusrätten. Det dömdes dock ut år 1876 och det nuvarande rådhuset uppfördes på 1880-talet centralt i staden på samma plats som det tidigare rådhuset var beläget. Rådhuset blev också domstolsbyggnad för tingsrätten från och med år 1971.

När tingsrätten lades ned år 2002 förordnade regeringen att Lunds tingsrätt skulle ha kansliort i Landskrona. Tingsrätten har därför bedrivit verksamhet där – inledningsvis med fast stationerad personal – och sedan år 2005 genom att genomföra huvudförhandlingar i brottmål och tvistemål och då ha kansliet öppet. Sommaren 2018 stängde tingsrätten lokalerna i rådhuset av säkerhets- och arbetsmiljöskäl och lokalerna avvecklades under år 2021. För närvarande avvaktar tingsrätten att lokalfrågan hanteras av Domstolsverket.

Uppdaterad
2024-02-08