Information om studiebesök

Kunskap skapar förtroende

Kunskap om domstolarna och deras verksamhet skapar förtroende. Det är därför viktigt att människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet, har inblick i den dömande verksamheten.

Ett högt förtroende för domstolarna leder bland annat till att öka benägenheten för människor att frivilligt delta i domstolsprocesserna. Detta leder i sin tur till en effektivare rättsskipning och en bättre fungerande demokrati. Lycksele tingsrätt uppmuntrar därför både skolungdomar och vuxna att besöka tingsrättens rättegångar.

Gymnasieskolor är även välkomna att kontakta tingsrätten, om det finns intresse av att tingsrätten ska komma ut till skolorna för att informera om domstolens verksamhet m m.

Offentlighet och sekretess

De allra flesta rättegångar är offentliga och vem som helst får gå till tingsrätten och titta på en eller flera rättegångar. Besöken behöver inte organiseras genom skola eller liknande utan skolungdomar och vuxna är välkomna att på egen hand besöka tingsrättens samtliga förhandlingar.

I undantagsfall, för att skydda mycket känsliga uppgifter, kan tingsrätten besluta om stängda dörrar. Det betyder att åhörare inte får ta del av förhandlingen. Stängda dörrar förekommer i princip endast i mål om sexualbrott och i ungdomsmål.

Nedan följer information om vad som vid besök bör observeras före, under och efter rättegången.

Före rättegången

För skolklasser kan den ansvarige läraren med fördel kontakta tingsrätten innan klassen avser att besöka en rättegång. Tingsrätten kan då tipsa om vilka rättegångar som kan vara lämpliga ur ett utbildningsperspektiv eller vilka rättegångar som eventuellt är olämpliga att besöka. Till exempel om det finns risk för stängda dörrar.

Om tingsrätten känner till att en skolklass kommer på besök kan domstolen, om möjlighet finns, även boka tid för att efter rättegången prata med klassen och besvara deras frågor.

Tingsrätten kan även förse den ansvarige läraren med information om rättegångarna som klassen ska följa. Exempelvis stämningsansökan eller aktuell lagtext. Ju mer information en besökare har före rättegången desto lättare är det att förstå vad som händer under rättegången. En annan fördel med att "boka tid" för en förhandling är att domstolen kan kontakta den ansvarige läraren om rättegången av någon anledning blir inställd.

Tingsrätten kan även lämna ut en del utbildningsmaterial i samband med studiebesöket.

Under rättegången

För många av de som deltar under en rättegång, kan det vara oerhört jobbigt att berätta om vad de upplevt, att konfrontera gärningsmannen eller att erkänna ett visst brott. Besökarna måste därför i sitt uppträdande respektera rättegångens aktörer. Detta är också viktigt för att alla inblandade parter ska kunna känna att deras sak prövas på ett värdigt och rättvist sätt. Det görs på bästa sätt genom att följa följande enkla ordningsregler.

Efter rättegången

Efter rättegången, om man har bokat och kommit överens om detta, ges skolklassen/gruppen möjlighet att ställa frågor till rätten, och om möjligt även till åklagare, advokat och målsägandebiträde.

Tingsrätten välkomnar elevernas synpunkter på vad de sett och hört! Vilka intryck tar eleverna med sig från rättegången? Dömde domstolen rätt eller fel?

I de undantagsfall då tingsrätten inte avkunnar dom i samband med rättegången kan skolklassen be att få del av domen när den kommer. Eftersom domen i sådana fall lämnas ut i utbildningssyfte är den kostnadsfri och belastar alltså inte skolans ekonomi.


Varmt välkomna till Lycksele tingsrätt hälsar tingsrättens personal!

Uppdaterad
2019-03-21