Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Malmö tingsrätt behandlar personuppgifter för olika ändamål och är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i domstolens lokaler. Malmö tingsrätt är mån om allas integritet och skyddet av personuppgifter. Tingsrätten lämnar följande information med anledning av den personuppgiftsbehandling som äger rum i domstolsbyggnaden i samband med kamerabevakningen.

Kamerabevakning

Malmö tingsrätt kamerabevakar domstolens lokaler på Kalendegatan 1 och Porslinsgatan 4A i Malmö som ett led i tingsrättens säkerhetsarbete. Personuppgifterna lagras i 30 dagar och därefter sker en automatisk radering. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna i domstolens kamerasystem är anställda på Malmö tingsrätt med särskild behörighet till kamerasystemet. Även leverantören av övervakningskamerorna kan ges begränsad tillgång i samband med support. Uppgifterna kan vidare komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Kamerabevakningen görs i syfte att upprätthålla ordningen i domstolarnas allmänna utrymmen och att i efterhand kunna utreda eventuella brott,

Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du kan begära radering och begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dessa personuppgifter. Om du har önskemål om radering eller invänder mot den behandling eller begär begränsning av den kommer Malmö tingsrätt att pröva om den åtgärd du begärt ska vidtas eller inte.

Det är din rättighet att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att Malmö tingsrätt har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål, telefon 08 – 657 61 00 eller: 

Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Vid frågor

Skulle du ha frågor när det gäller tingsrättens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud. Tingsrättens dataskyddsombud når du på telefon genom 040 – 35 30 00 eller via e-post på:


Personuppgiftsansvarig är tingsrätten som du når via samma telefonnummer eller via e-post till:

Uppdaterad
2021-12-01