Tingsrättens organisation

Malmö tingsrätt är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål, ärenden och konkurser.

Domstolen är en av landets största tingsrätter och avgör varje år omkring 15 000 mål. Malmö tingsrätts domkrets omfattar Burlöv, Malmö och Vellinge kommuner. Malmö tingsrätt är sjörättsdomstol med domkrets enligt sjölagen och domstol i tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmål och mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång m. m. i Skåne län.

Malmö tingsrätt är organiserad i 4 målavdelningar samt en administrativ avdelning. Avd. 1, 3 samt 4 handlägger både brottmål och tvistemål medan avd. 2 är en ren brottmålsavdelning.

Uppdaterad
2024-01-09