Stämning - VA

Tvister inom vatten och avlopp kan handla om skyldigheten att betala avgift eller avgiftens storlek, rätten att bruka en anläggning eller villkoren för brukandet. Det kan också gälla övrig tillämpning av taxa, innebörden av ett avtal, rätten att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet med mera.

En fastighetsägare kan vara skyldig att betala avgift även om hon eller han inte utnyttjar anläggningen. Detta kan även gälla för obebyggda tomter inom ett område med detaljplan.

Att få en tvist prövad

Den som vill få en tvist prövad av mark- och miljödomstolen kan ansöka om stämning enligt lagen om allmänna vattentjänster. Målet kan också, om det avser betalningsskyldighet för enskild, inledas vid domstol genom att det överlämnas från Kronofogdemyndigheten.

Stämningsansökan - VA

 1. 1

  Stämningsansökan - VA ska innehålla:

  • Namn/firmanamn, adress, telefon och e-postadress till den som vill inleda tvisten (käranden), fastighetsbeteckning och i vilken kommun fastigheten ligger. Vid flera fastighetsägare ska ansökan innehålla namn, adress, e-postadress och telefonnummer till samtliga.
  • Namn, adress, telefon och e-postadress till motparten.
  • Ett konkret yrkande. I avgiftsmål ska domstolen ålägga svaranden att betala VA-avgift. Kommunen/VA-huvudmannen är normalt käranden och den enskilde är svaranden. I skadeståndsmål ska domstolen ålägga en kommun/VA-huvudman att betala skadeståndsersättning.
  • De omständigheter som ligger till grund för yrkandet.
  • Bevisning och vad som ska styrkas med varje bevis. Bevisningen delas upp på:
   a) skriftlig bevisning, som skickas med i stämningsansökan. Det kan vara avtal, servitut, protokoll, fakturor, räkningar eller annat.
   b) muntlig bevisning. Om vittnen åberopas ska dessa personers namn, adress, e-post och telefonnummer vara med samt vad varje vittne ska höras om och vad som ska styrkas med detta.
  • Uppgifter som visar att den aktuella mark- och miljödomstolen är behörig att pröva tvisten. Det kan vara uppgifter som visar att tvisten faller under lag (2006:412) om allmänna vattentjänster eller geografiska uppgifter, som fastighetsbeteckning och kommun.
 2. 2

  Underskrift

  Stämningsansökan ska vara undertecknad av samtliga käranden eller av deras ombud.

  Om käranden är en juridisk person (det vill säga ett bolag, en förening eller liknande), ska registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar som visar vem som får företräda den juridiska personen skickas med.

 3. 3

  Betala ansökningsavgift via betaltjänst

  • För ett mål som rör krav upp till och med ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften 900 kr.
  • För ett mål som rör krav över ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften 2 800 kr.

  2024 är ett halvt prisbasbelopp 28 650 kronor.

  Vid betalning ska den kärandes namn och att det rör en stämningsansökan skrivas. I stämningsansökan ska skrivas att avgiften har betalats in.

  Den som inte betalar ansökningsavgiften får ett föreläggande om detta från domstolen. Om avgiften inte betalas efter föreläggandet, kan ansökan komma att avvisas, det vill säga den tas inte upp till prövning.

 4. 4

  Skicka in ansökan

  Ansökan skickas eller lämnas in till mark- och miljödomstolen vid den tingsrätt som ska handlägga målet. 

  Vid användande av ombud ska fullmakt i original finnas med.

Så avgörs stämningsmål - VA

Uppdaterad
2024-01-01