Film: Så avgörs ett mål i migrationsdomstolen

Om du har fått ett beslut om statusförklaring som du tycker är fel kan du överklaga det. I filmen beskrivs vad du behöver göra, hur migrationsdomstolen hanterar ett överklagande, och vad som händer när domstolen fattat beslut.

Textversion av filmen

Det är en animerad film som handlar om hur ett mål hanteras i Migrationsdomstolen.

Så avgörs ett mål i Migrationsdomstolen.

Speaker: Om du har fått ett beslut från Migrationsverket som du tycker är fel, kan du överklaga det till Migrationsdomstolen. Då gör vi en ny bedömning.

En vågskål symboliserar Migrationsdomstolen och ett förstoringsglas symboliserar att domstolen gör en ny bedömning.

Så här går det till.

Speaker: Börja med att läsa i beslutet som du har fått från Migrationsverket. Där finns information om hur du ska göra och vad du behöver skriva. Om du har ett ombud kan hon eller han hjälpa dig att översätta och förklara beslutet och skriva överklagandet.

Speaker: När överklagandet är färdigt, skickar eller lämnar du det till Migrationsverket. De skickar sedan allt som behövs till oss på Migrationsdomstolen.

Ett papper symboliserar överklagandet som flyttas från byggnaden som är Migrationsverket till vågskålen.

Speaker: När ditt överklagande kommer in till Migrationsdomstolen blir det ett mål. Från och med nu är du den klagande, och Migrationsverket din motpart.

Speaker: Migrationsdomstolen ska se till att målet är tillräckligt utrett för att kunna fatta ett beslut. Ibland behöver vi mer fakta från dig, eller från Migrationsverket. Då hör vi av oss.

På en datorskärm syns ett mejl och samtidigt tar en hand emot ett brev.

Speaker: Om du själv vill berätta någonting mer, som kan vara bra för oss att känna till, kan du skicka den informationen till oss.

Handen trycker på en knapp med texten "skicka" på.

Speaker: Om Migrationsverket lämnar nya uppgifter, får du läsa och kommentera dem. Det händer att vi på domstolen bestämmer att du och Migrationsverket ska komma till oss och svara på frågor.

Speaker: Då kallas ni till en muntlig förhandling på Domstolen. Du kan också själv be om en muntlig förhandling, till exempel om du inte kan skriva eller läsa och hellre vill prata med oss på domstolen.

En grupp av tecknade personer symboliserar den muntliga förhandlingen där du och en representant från Migrationsverket möter domaren och nämndemännen i Migrationsdomstolen.

Speaker: Om du inte talar eller förstår svenska, kan en tolk hjälpa dig under den muntliga förhandlingen. Meddela domstolen så fort du kan om du behöver en tolk.

Nu finns ytterligare en tecknad person som sitter bredvid dig. Det är tolken.

Speaker: Den muntliga förhandlingen är ett komplement till den skriftliga utredningen av ditt mål.

Speaker: När målet är tillräckligt utrett ska domarna på Migrationsdomstolen besluta i ditt mål. Ofta är det fyra personer som dömer: en juridiskt utbildad domare och tre nämndemän. Men i vissa mål dömer juristdomaren själv.

Speaker: Domstolen dömer utifrån hur lagarna ska användas och hur man dömt i liknande mål.

Domaren har en lagbok till hands och en hög med papper som symboliserar liknande mål.

Speaker: När domaren och nämndemännen har beslutat i ditt mål, skickas domen till dig. Om de kommer fram till att Migrationsverkets beslut var rätt, så fortsätter det att gälla. Om de däremot bedömer att Migrationsverkets beslut var fel, så gäller det inte längre.

Speaker: Då kan migrationsdomstolen ändra beslutet, eller skicka tillbaka målet till Migrationsverket. Sedan får Migrationsverket ta ett nytt beslut.

Speaker: Om du inte är nöjd med Migrationsdomstolens dom, kan du oftast överklaga den till Migrationsöverdomstolen. Det står i domen hur lång tid du har på dig att överklaga.

På en väggkalender är ett datum markerat med ett kryss.

Speaker: Att få ett beslut prövat av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet i Sverige.

Filmen avslutas med Sveriges Domstolar logotyp.

English version: How to appeal to the Migration Court

If you recieved a decision from the Swedish Migration Agency that you believe is wrong, you can appeal it. The Migration Court will make a new assessment. The movie describes what you need to do, how the court process works and what happens when the court has made it's decision.

Textversion of the film

It is an animated film about how a case is decided in the Migration court.

How to appeal to the Migration Court.

Speaker: If you have received a decision from the Swedish Migration Agency that you believe is wrong, you may appeal it to the Migration Court. We will then make a new assessment.

A scale pan symbolizes the Migration Court and a loupe symbolizes that the Court are making a new assessment.

Speaker: The process works as follows. Begin by reading the decision you received from the Swedish Migration Agency. You will find information there about what to do and what you need to write. If you have a representative, he or she can help you translate and explain the decision and write the appeal.

Speaker: When you have completed your appeal, send or submit it to the Swedish Migration Agency. They will send all necessary information to us at the Migration Court.

A single paper symbolizes your appeal which moves from a building that is the Swedish Migration Agency to the scale pan.

Speaker: When the Migration Court receives your appeal, it will be officially entered as a case. As of now, you are the appellant and the Swedish Migration Agency is the opposing party.

Speaker: The Migration Court will see to it that the case is sufficiently examined to make a decision. We may sometimes require more information from you or from the Swedish Migration Agency. If so, we will contact you.

An email shows up on a computerscreen and at the same time a hand receives a letter.

Speaker: If you would like to explain something further that may be good for us to know, you may send this information to us. If the Swedish Migration Agency submits new information, you may read and comment on it.

The hand pushes a button with the text "send" on it.

Speaker: The court may decide that you and the Swedish Migration Agency must come in to answer questions. In such a case, you will be called in for an oral hearing in court.

Speaker: You may also request an oral hearing. For example, if you cannot read or write, and would prefer to speak with us in court.

A group of animated people symbolizes the oral hearing at the Migration Court where you and a delegate from the Swedish Migration Agency meet with a judge and lay judges.

Speaker: If you do not speak or understand Swedish, an interpreter can help you during the oral hearing. Notify the court as soon as possible if you need an interpreter.

Now there is another animated person sitting next to you who is the interpreter.

Speaker: The oral hearing is a complement to the written investigation of your case.

Speaker: Once the case has been sufficiently examined, the judges at the Migration Court will decide on your case. There are often four individuals deciding the case: one legally trained judge and three lay judges. But in some cases, a judge makes the decision alone.

Speaker: The court decision is based on how the law should be applied and how previous cases have been decided.

A pile of papers symbolizes previous cases.

Speaker: When the judge and lay judges have decided on your case, the verdict will be sent to you. If they decide the Swedish Migration Agency’s decision was correct, it will remain in effect. However, if the Swedish Migration Agency’s decision was incorrect, it will no longer be in effect.

Speaker: In that case the Migration Court may change the decision or return the case to the Swedish Migration Agency. The Swedish Migration Agency will then make a new decision.

Speaker: If you are not satisfied with the verdict of the Migration Court, you can usually appeal it to the Migration Court of Appeal. The verdict will note how much time you have to appeal.

A calender hanging on a wall shows the latest date to appeal.

Speaker: Having a decision tried by an impartial court is a fundamental right in Sweden.

The film end with the Swedish Courts logotype.

Läs mer om statusförklaring

Uppdaterad
2023-09-25