Överklaga beslut om skyddsstatus

Du kan överklaga ett beslut från Migrationsverket. Överklagandet skickar du till Migrationsverket, som sänder det vidare till migrationsdomstolen.

Att ansöka om asyl i Sverige innebär att ansöka om skydd. Om Migrationsverket bedömer att du har rätt till skydd får du uppehållstillstånd. Vilken typ av uppehållstillstånd du får beror på varför du har rätt till skydd, det vill säga vilken typ av skyddsstatus du har. Om Migrationsverket beslutat att inte ge dig status som flykting eller skyddsbehövande kan du överklaga det.

Flyktingstatus

Har du välgrundade skäl till att vara rädd för förföljelse i ditt hemland räknas du som flykting – du får flyktingstatus.

Alternativt skyddsbehövande

Andra skäl till att få uppehållstillstånd kan till exempel vara att du riskerar att drabbas av dödsstraff eller skadas i en väpnad konflikt. Då får du status som alternativt skyddsbehövande.

Så gör du för att överklaga en statusförklaring

 1. 1

  Läs i bilagan

  I beslutet som du har fått från Migrationsverket finns en bilaga. Där står hur du ska göra för att överklaga. Tänk på att du måste skicka in ditt överklagande inom en viss tid. Hur lång tid du har på dig står också i bilagan till beslutet.

 2. 2

  Skriv ett överklagande

  Det finns ingen blankett, utan du skriver själv ditt överklagande. Det bör innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker att beslutet är fel
  • hur du tycker att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsenummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.
 3. 3

  Bifoga handlingar

  I beslutet som du har fått från myndigheten står det vilka handlingar du behöver skicka med. Du kan också bifoga

  • bevis som du vill hänvisa till, och vad du vill styrka med dem
  • annat som du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till.

  Du behöver inte skicka med handlingar som du redan har skickat till Migrationsverket.

 4. 4

  Skicka till Migrationsverket

  Skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Migrationsverket skickar överklagandet vidare till migrationsdomstolen. När det kommer in till domstolen får du eller ditt ombud ett meddelande via brev eller e-post.

Kostar det något att överklaga?

Nej. Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Uppdaterad
2023-09-18