Dom i mål om människoexploatering

Mål: B 198-19
Tingsrätten har i dag dömt en 50-årig man för människoexploatering. Påföljden har bestämts till fängelse i åtta månader. Han ska också betala skadestånd till de två målsägandena.

Ett ungt par från Bangladesh kom till Sverige för att studera och att arbeta. När de inte lyckats få någon bostad fick de ett erbjudande av en restaurangägare att bo i en lägenhet ovanför dennes restaurang. De fick senare erbjudande om att arbeta på restaurangen mot en lön om 100 kr i timmen samt mot att de skulle få mat och bostad. Målsägandena kom att arbeta under långa dagar utan att få någon kontant lön. När de krävde sin lön utsattes de för hot och blev till slut utslängda.

Restaurangägaren har invänt att målsägandena aldrig arbetat på restaurangen. I målet har dock den övriga personal som arbetat på restaurangen bekräftat målsägandenas uppgifter. Tingsrätten anser det ställt bortom rimligt tvivel att restaurangägaren genom vilseledande ifråga om lön och genom utnyttjande av målsägandenas svåra situation exploaterat dem i arbete under uppenbart orimliga villkor.

Som ett led i målsägandenas svåra situation har tingsrätten funnit det vara styrkt att de hotats med utvisning, våld och med ett vapen eller en vapenattrapp när de försökt att hävda sin rätt.

- Målsägandena var nyanlända i Sverige, saknade all kännedom om svenska förhållanden och var utan bostad. De har vidare utsatts för hot av restaurangägaren. Tingsrätten har funnit att målsägandena därmed varit i en sådan svår situation som träffas av den nya kriminaliseringen, säger tingsfiskalen Rebecca Haenflein som var rättens ordförande.

Av bevisningen framgår att målsägandena arbetat långa dagar sex till sju dagar i veckan för en ersättning motsvarande 19 respektive 28 kr per timme.

- Bedömningen av om någon arbetat under uppenbart orimliga villkor ska göras utifrån arbetssituationen i sin helhet. Tingsrätten har då beaktat att målsägandena fått viss ersättning i form av mat- och bostadsförmåner. Vid en beräkning om vad den ersättningen motsvarar har tingsrätten funnit att målsägandena fått en synnerligen låg lön. Detta, i kombination med i vilken omfattning målsägandena arbetat, har gjort att tingsrätten bedömt att de arbetat under uppenbart orimliga villkor, säger tingsfiskalen Rebecca Haenflein som var rättens ordförande.

Tingsrätten har funnit att människoexploatering är att brott av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse. Påföljden har bestämts till åtta månaders fängelse. Målsägandena har fått skadestånd för kränkning och för utebliven lön.