Rättspsykiatrisk undersökning i fallet med Esmeralda

Norrköpings tingsrätt har idag förordnat att den 39-åriga kvinna, hemmahörande i Norrköping, som står under åtal för bl.a. mord och synnerligen grov misshandel på sitt barn Esmeralda ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Hon ska också stanna kvar i häkte eftersom det finns risk för att hon undandrar sig lagföring eller straff.

Vid den enskilda överläggningen har rättens ledamöter enhälligt kommit fram till att åklagaren inte förebringat övertygande bevisning om att kvinnan tillsammans med annan uppsåtligen misshandlat och dödat Esmeralda och inte heller att hon tillsammans med annan uppsåtligen försatt Esmeralda och ett av sina andra barn i vanmakt genom att förse dem med narkotiska preparat. Det föreligger inte heller övertygande bevisning om att kvinnan tillsammans med annan uppsåtligen begått eller främjat brott mot griftefrid.

Däremot anser tingsrätten att det finns övertygande bevisning om att den 39-åriga kvinnan av oaktsamhet vållat Esmeraldas död genom underlåtenhet att omgående tillkalla sjukvårdspersonal eller ta henne till sjukhus när hon var skadad. Det finns även övertygande bevisning om att kvinnan tillsammans med annan olovligen innehaft narkotika och även att hon olovligen brukat narkotika.

Undersökningen ska redovisas inom fyra veckor (den 3 juli 2020). När resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen föreligger kommer tingsrätten att hålla fortsatt huvudförhandling på tid som senare bestäms.

Eftersom fortsatt överläggning ska hållas efter slutförd huvudförhandling kan tingsrätten ännu inte i en dom eller på annat sätt redogöra för skälen för sin bedömning. Tingsrätten gör en samvetsgrann bedömning av allt som förekommit vid huvudförhandlingen. För fällande dom i brottmål krävs att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott. Detta gäller inte bara de objektiva rekvisiten för det påstådda brottet utan även att gärningsmannen handlat med uppsåt eller med straffbar oaktsamhet. Det högt ställda beviskravet motiveras av att ingen oskyldig ska dömas för brott. Det är åklagaren som ska bevisa vad som hänt och det är även hon som måste bevisa de omständigheter som hon anser ger stöd åt sitt gärningspåstående.