Utlägg

Enligt Domstolsverkets föreskrifter ersätts kostnader för resa, logi och uppehälle högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

Beloppen i avtalen anges exklusive mervärdesskatt, varför rättsliga biträden, som är skyldiga att redovisa mervärdesskatt, ska debitera mervärdesskatt med skattesatsen 25 procent på samtliga utlägg (se NJA 2005 s. 606). Observera att den mervärdesskatt som ingår i faktiska utlägg - exempelvis parkeringsavgift, tågbiljett eller tolkkostnad - måste räknas av innan mervärdesskatt om 25 procent debiteras. Görs inte någon sådan avräkning blir debiteringen för mervärdesskatt felaktig.

De avtal som avses i föreskrifterna är avtal mellan staten och de statsanställda, Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, (villkorsavtalen, främst 10 kap.) samt Lokalt reseavtal för Sveriges Domstolar (främst 2 kap.). För att underlätta tillämpningen av Domstolsverkets föreskrifter har Domstolsverket sammanställt en tabell med de belopp från avtalen som oftast kommer i fråga för rättsliga biträden och tolkar.

Observera följande!

Tidigare år har tabellen, i den del som gäller ersättning för resa med bil, endast redovisat vilka belopp som gäller resa med egen bil. Numera publiceras även de belopp som enligt avtalen gäller resa med förmånsbil. Någon förändring från vad som tidigare gällt, utöver att ersättningsbeloppen har höjts från och med den 1 januari 2023, har inte skett. Avtalen i fråga har alltså även tidigare reglerat ersättning för resa med förmånsbil.

De vanligaste beloppen 2023

Ersättning för resa med bil

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
Resa med egen bil 25 kronor +12 kronor = 37 kronor/mil (3,70 kronor/km)
Resa förmånsbil 12 kronor - = 12 kronor/mil (1,20 kronor/km)
Resa förmånsbil, eldriven 9,50 kronor - = 9,50 kronor/mil (0,95 kronor/km)

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­­pliktig ersättning)

Summa
– vid bortavaro längre än 6 timmar - 208 kronor = 208 kronor
– vid bortavaro längre än 10 timmar - 364 kronor = 364 kronor
– vid bortavaro längre än 12 timmar - 702 kronor = 702 kronor

Flerdygnsförrättning

(vid förrättning minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa
– hel dag 260 kronor 442 kronor = 702 kronor/dag
– del av dag, avresa före klockan 12.00 eller hem­komst efter klockan 19.00 260 kronor 442 kronor = 702 kronor/dag
– del av dag, övriga fall 130 kronor 182 kronor = 312 kronor/dag

Måltidsavdrag

När du begär ersättning för skattefritt och skattepliktigt traktamente vid flerdygnsförrättning ska du också göra avdrag enligt tabellen nedan.

 

Villkors­avtalen (skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal (skatte­pliktig ersättning)

Summa avdrag
Avdrag för frukost vid flerdygns­förrättning 52 kronor 52 kronor = 104 kronor
Måltids­avdraget halveras för avrese- och hemkomst­dagen då
halvt traktamente betalas
26 kronor 26 kronor = 52 kronor

 

De vanligaste beloppen 2022

Utläggstabell 2022

De vanligaste beloppen 2022

Villkors-avtalen

(skattefri ersättning)

Lokalt reseavtal

(skattepliktig ersättning)

Summa
Resa med egen bil 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil
Resa med förmånsbil, diesel 6:50 kr - = 6:50 kr/mil
Resa med förmånsbil, annat drivmedel 9:50 kr - = 9:50 kr/mil

Endagsförrättning

(vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden)

     
– vid bortavaro längre än 6 timmar    192 kr  = 192 kr
– vid bortavaro längre än 10 timmar    336 kr  = 336 kr
- vid bortavaro längre än 12 timmar   648 kr  = 648 kr

Flerdygnsförrättning

(minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten)

     
– hel dag  240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
– del av dag:      
1. avresa före kl. 12.00 eller
hemkomst efter kl. 19.00 
240 kr  + 408 kr  = 648 kr/dag
2. övriga fall  120 kr  + 168 kr  = 288 kr/dag

Måltidsavdrag

     
för frukost vid flerdygnsförrättning  - 48 kr  - 48 kr  = - 96 kr
Måltidsavdraget halveras för avrese- och hemkomstdagen då
halvt traktamente betalas 
- 24 kr  - 24 kr  = - 48 kr
Uppdaterad
2023-01-01