Ordförklaringar till statistiken

Avlägsnandemål

Mål där det är fråga om avvisning eller utvisning av utländsk medborgare.

Avslutad konkurs

Konkurser som avslutats på grund av till exempel avskrivningsbeslut, hävt konkursbeslut eller beslut varigenom utdelning fastställts.

Balanserad konkurs

Balanserade konkurser avser öppna konkursärenden där beslut om försättande i konkurs meddelats. Balansen går inte att sätta i relation till inkomna konkursansökningar eftersom balansen endast avser konkurser som meddelats men ännu inte avslutats.

Balanserat mål/ärende

Öppet (pågående) mål eller ärende.

Bristande delgivning

En aktör, vars närvaro åklagaren eller försvaret finner nödvändig i målet, är inte delgiven kallelse till förhandlingen. Normalt är det den tilltalade (åtalade) som inte är delgiven.

Brott mot person

I målgruppen ’brott mot person’ registreras brott rörande kapitel 3-7 i brottbalken. Bland annat brott mot liv och hälsa – till exempel mord, dråp och misshandel – samt sexualbrott och ärekränkning.

Bötesbrott

I denna målgrupp registreras samtliga brott som endast har böter som påföljd i straffskalan. Här registreras exempelvis hastighetsöverträdelser och vårdslöshet i trafik samt förtal och åverkan.

Dispositiva tvistemål

Dispositiva tvistemål är tvistemål där förlikning om saken är tillåten, det vill säga ej familjemål eller gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, upplösning av partnerskap och vårdnad av barn.

Dom

Domstolens avgörande av saken.

Dom på handlingarna

Om ett mål kan avgöras i den tilltalades utevaro, och den tilltalade har blivit upplyst om det, kan tingsrätten döma på ingivna handlingar. Målet är då av en enklare karaktär.

Ekonomisk brottslighet

I denna målgrupp registreras brott rörande kapitel 11 i brottsbalken om brott mot borgenärer med mera, skattebrottslagen, aktiebolagslagen och lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Det handlar bland annat om oredlighet mot borgenärer och bokföringsbrott.

Fastighetsmål

I målgruppen ”Fastighetsmål” registreras exempelvis överklagade lantmäteriförrättningar, tomträttsmål och expropriationsersättningar.

FT-mål

Förenklade tvistemål. Tvistemål där yrkat belopp inte överstiger ett halvt prisbasbelopp. 

Förmögenhetsbrott

I denna målgrupp registreras brott rörande kapitel 8-10 och 12 i brottbalken. Det handlar bland annat om stöld, rån, bedrägeri, förskingring och skadegörelse.

Förtursmål

Förtursmål på de allmänna domstolarna är brottmål som skall hanteras skyndsamt. Det är brottmål med förekomst av minst en häktad och/eller minderårig aktör (15-17 år). På tingsrätt ska den minderåriga aktören dessutom vara tilltalad.

Förtursmål på de allmänna förvaltningsdomstolarna skall handläggas skyndsamt och är mål enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), Lagen om vård av unga (LVU) samt Lagen om vård av missbrukare (LVM).

Gemensamma ansökningar

Ansökningar om äktenskapsskillnad, upplösning av partnerskap och vårdnad om barn där parterna är överens.

LOU-mål

LOU-mål handlar om upphandling enligt lagen om offentlig upphandling med flera lagar.

LVM-mål

Mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

LVU-mål

Mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Migrationsmål

I "migrationsmål" är det till övervägande del Migrationsverkets beslut som överklagas. Målen kan gälla asyl, exempelvis uppehållstillstånd för en flykting, eller svenskt medborgarskap.

Miljömål

I målgruppen ”miljömål” registreras exempelvis tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet, miljöskadefrågor samt frågor om vattenverksamhet i yt- och grundvatten.

Mål enligt socialtjänstlagen

I denna målgrupp registreras mål där beslut av en kommuns socialnämnd överklagats till allmän förvaltningsdomstol. Det handlar bland annat om beslut om försörjningsstöd.

Mängdmål

Mängdmål på förvaltningsdomstol är av typen fastighetstaxering, folkbokföring, kriminalvård, körkort eller studiestödsmål.

Omloppstid

Handläggningstid i månader. Vanligen beräknas tiden från inkommandedag till den dag målet eller ärendet avslutas. I vissa fall mäts annat intervall, till exempel tiden från inkommandedag fram till beslut i frågan om prövningstillstånd.

Parts frånvaro

Tilltalad eller målsägandepart, som är nödvändiga för bevisningen, har uteblivit trots delgivning.

PBL-mål

I målkategorin ”PBL-mål” registreras mål enligt plan- och bygglagen. Det handlar bland annat om bygglov, marklov samt detalj- och översiktsplaner.

Psykiatrimål

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård med flera lagar.

PT

Prövningstillstånd, beslut om PT krävs ofta i överrätt för att de ska pröva ett mål eller ärende.

Skattemål

I målkategorin ”skattemål” registreras mål där någon överklagat Skatteverkets beslut till allmän förvaltningsdomstol. Målen kan gälla till exempel inkomsttaxering och mervärdesskatt.

Slutligt beslut

Beslut varigenom domstolen, på annat sätt än genom dom, skiljer saken från sig.

Socialförsäkringsmål

I denna målkategori registreras mål där olika beslut från främst Försäkringskassan överklagats. Det handlar bland annat om beslut om rätt till arbetsskadeersättning, sjuk- eller föräldrapenning eller bilstöd till handikappade.

Tredskodom

Tredskodom är en dom i tingsrätt som avkunnas mot en part som inte avgett skriftligt svaromål eller, som efter kallelse till rättegångsförhandling, ändå inte infunnit sig till förhandlingen.

Tvistemål

Tvistemål är mål där domstolen ska avgöra olika typer av tvister mellan parter. Tvistemålen delas in i fyra målgrupper: FT-mål, Gemensamma ansökningar, Övriga familjemål och Övriga tvistemål.

Ungdomsmål

Brottmål där personer under 21 år står åtalade.

Utlännings- och medborgarskapsmål

Migrationsmål som hanteras vid någon av migrationsdomstolarna eller vid Migrationsöverdomstolen.

Verkställighetsmål

Mål där en person har ett verkställbart utvisningsbeslut och ansöker om ny prövning av sina skyddsskäl.

xx Målgrupp saknas

Betyder att ett mål eller ärende registrerats i domstolarnas målhanteringssystem utan att en målgrupp valts. Målgrupp är en mer övergripande gruppering av måltyper.

xx Måltyp saknas

Betyder att ett mål eller ärende registrerats i domstolarnas målhanteringssystem utan att en måltyp valts. Måltyp är den mest detaljerade nivån på hur mål eller ärenden kategoriseras.

Återkallelse

Åklagaren återkallar åtalet.

Övriga familjemål

Mål om till exempel vårdnad om barn, underhåll till barn och faderskap till barn samt tvistiga äktenskapsskillnader - där parterna inte är överens.

Övriga mål, förvaltningsrätt

Övriga mål i förvaltningsrätt är samtliga mål som inte registreras under någon annan målgrupp och kan gälla till exempel djurskyddslagen, tillstånd att servera alkoholdrycker och laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Övriga tvistemål

Samtliga övriga tvistemål. Det handlar främst om förmögenhetsrättsliga tvister som kan gälla till exempel vilket pris som har avtalats för en vara, fel i vara, vem som är rätt ägare till ett föremål och skadeståndsskyldighet.

Uppdaterad
2024-01-09