Förordnandesystem

Beslutet gäller fr.o.m. den 2 maj. Under en övergångstid fram till den 2 juni kommer tingsrätten även förordna ombud som tidigare anmält sitt intresse för att ta emot uppdrag.

Till dig som vill anmäla intresse för att sättas upp på Norrköpings tingsrätt förordnandelistor

Kriterier för tingsrättens förordnandelistor

Vem som ska förordnas av tingsrätten för ett uppdrag såsom exempelvis offentlig försvarare eller bodelningsförrättare, avgörs i varje enskilt fall av handläggande domare eller annan anställd vid tingsrätten som har delegation att besluta om det. Som ett internt arbetsredskap har tingsrätten listor på personer som bedöms kunna förordnas för olika typer av uppdrag. Det förhållandet att en person inte förekommer på en förordnandelista hindrar inte att personen ändå förordnas, t.ex. om en part begär det.

Ett förordnande från tingsrätten innebär att personen har bedömts som lämplig av tingsrätten för uppdrag av det slag som listan avser. Därför ställer tingsrätten vissa minimikrav samt utgår från vissa kriterier vid bedömning av om en person ska finnas med på någon av tingsrättens olika förordnandelistor.

Ändras förutsättningarna i något hänseende som är av intresse för de krav och kriterier som anges nedan ska detta omgående anmälas till tingsrätten. Ändrade kontaktuppgifter ska också anmälas omgående, liksom förhinder för någon som förekommer på listan att under viss tid att åta sig uppdrag.

Substitution av uppdrag kan endast ske om det finns uttryckligt lagstöd. Detta innebär att substitution inte kan ske vid exempelvis uppdrag som särskild företrädare för barn och god man.

Grundläggande krav

Personer som förekommer på tingsrättens olika förordnandelistor ska till en början uppfylla följande krav.

 • Ha verksamhetsort eller mottagningskontor inom Norrköpings tingsrätts domsområde,
 • kunna nås per telefon eller e-post för snart besked om det aktuella uppdraget kan tas,
 • även i övrigt använda och bevaka e-post,
 • inneha en jur.kand. eller motsvarande (juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen [1993:100] eller motsvarande äldre examen)
 • ha ansvarsförsäkring

Bedömningskriterier

För att en advokat eller jur.kand. ska bli uppsatt på tingsrättens förordnandelistor gäller följande.

Det är upp till den som anmäler intresse för att sättas upp på tingsrättens förordnandelistor att lägga fram vad som kvalificerar denne för det, såsom relevant utbildning och erfarenhet. Till exempel notarietjänstgöring, tidigare erfarenheter från uppdrag som ombud eller biträde och erfarenhet från andra domstolar. Tingsrätten efterforskar inte referenser. Den som vill ange en referens ska ange namn och kontaktuppgifter.

Domarna på tingsrätten ges möjlighet att yttra sig över anmälan. Den domare som anser att det finns anledning att anmäla mot personens lämplighet för uppdraget ska ange anledning till detta.

Därefter görs en lämplighetsbedömning av lagmannen där bl.a. domarnas yttranden vägs in. Om inget särskilt framkommer av domarnas yttrande, av det underlag som anmälaren själv har lagt fram eller av i övrigt för tingsrätten kända förhållanden gäller följande särskilda krav.

Offentlig försvarare

 • advokat

Offentlig försvarare för ungdomsmål

 • advokat som är lämplig att handha ungdomsmål och har erfarenhet av sådana mål och
 • kan inställa sig till förhörslokal i Norrköping inom 1 timme från vidtalning

Målsägandebiträde

 • advokat eller
 • biträdande jurist på advokatbyrå. Det krävs dock att den biträdande juristen är tingsmeriterad och har varit anställd vid advokatbyrå i minst tre månader eller har varit anställd vid advokatbyrå under minst 12 månader
 • jurister som bedriver egen verksamhet och som inte tjänstgör på advokatbyrå kan föras upp på listan om de har ansvarsförsäkring och kan åberopa goda referenser från liknande uppdrag.

Särskild företrädare för barn

 • advokat med dokumenterad erfarenhet av arbete med särskild inriktning mot humanjuridik, familjemål eller mål avseende våld i nära relationer
 • en biträdande jurist på advokatbyrå kan undantagsvis föras upp på listan om denne har, för uppdraget, särskilt värdefulla meriter
 • jurister som bedriver egen verksamhet och som inte tjänstgör på advokatbyrå kan föras upp på listan om de har ansvarsförsäkring och kan åberopa goda referenser från liknande uppdrag.

Biträde enligt 32 a § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

 • Advokat som är lämplig att handha ungdomsmål och har erfarenhet av sådana mål.

God man enligt föräldrabalken/äktenskapsbalken, rättegångsbiträde, bodelningsförrättare, god man enligt ärvdabalken, boutredningsman, skiftesman samt god man enligt samäganderättslagen

 • advokat
 • biträdande jurist på advokatbyrå som är tingsmeriterad och har varit anställd vid advokatbyrå minst 12 månader
 • övrig jurist som visat sin lämplighet för dessa typer av uppdrag och har minst 12 månaders relevant arbetslivserfarenhet

Medlare enligt föräldrabalken

Förfarandet vid prövningen av om en person ska bli uppsatt på listan för medlare enligt föräldrabalken är ett annat. Bedömningen av om någon ska bli uppsatt på denna lista göras av lagmannen i samråd med domarna vid tingsrätten.

Konkursförvaltare

Förordnande av konkursförvaltare sker enligt särskilda rutiner och omfattas inte av dessa riktlinjer.

Meddela oss i de fall du sedan tidigare finns upptagen på vår förordnandelista och behöver ändra någon uppgift. En sådan ändring skulle t.ex kunna vara en kommande föräldraledighet, byte av advokatbyrå eller en begäran om att bli borttagen från förordnandlistan.

Uppdaterad
2023-05-02