Tingsrättens arkiv

I Norrköpings tingsrätts arkiv förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från 1971 och framåt.

Vilka handlingar är sökbara?

Domar och andra handlingar i tvistemål och domstolsärenden kan återsökas i upp till nio år efter avgörandeåret. På tingsrätten finns partsregister över alla inkomna tvistemål och domstolsärenden vilket gör dessa sökbara tillbaka till 1971.

Brottmål är sökbara fem år tillbaka i tiden. I brottmål finns inga sökbara register. Detta innebär att du bör ha kännedom om tidpunkt för dom eller beslut för att vi ska kunna hitta handlingen.

Handlingar som förvaras vid andra myndigheter

Bouppteckningsärenden handläggs från 2001 vid skatteverket. Samtliga  bouppteckningshandlingar fram till 2001-06-30 har överlämnats till landsarkivet i Vadstena.

Inskrivningsmyndigheten för fastighetsinskrivning IM
Handlingar från åren 1971-2001 har överlämnats till landsarkivet Härnösand. Handlingar från åren innan 1971 finns på landsarkivet i Vadstena.
Lantmäteriet ansvarar för inskrivningsärenden, t.ex. lagfarter. Lantmäteriet ansvarar för fastighetsregistret.

Uppdaterad
2023-12-11