logotyp

Förvaltningsrätten gör bedömningen att det inte finns grund för ett generellt förbud mot ensambemanning vid värdetransporter

Mål: 2068-18, 4049-18
Två huvudskyddsombud har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut om att inte meddela föreläggande eller förbud om ensambemanning mot värdetransportbolag. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att det inte kommit fram omständigheter som visar att riskerna vid ensamarbete, jämfört med om två utför arbetet, är så pass mycket större att det är en rimlig och proportionerlig åtgärd att generellt förbjuda ensamarbete.

Arbetsmiljöverket har i två avgöranden beslutat att inte meddela föreläggande eller förbud om ensambemanning vid värdetransporter till och från uttagsautomat, servicebox och insättare. Arbetsmiljöverket har efter inspektion och utredning bedömt att arbetsmiljön vid värdetransporter till och från uttagsautomat, servicebox och insättare inte är sådan att det motiverar ett föreläggande eller förbud om ensambemanning riktat mot bolagen.

Besluten har överklagats av två huvudskyddsombud som anser att Arbetsmiljöverkets beslut står i strid med bl.a. arbetsmiljölagen (1977:1160). Huvudskyddsombuden har i huvudsak anfört att det på grund av belastningsergonomiska skäl, psykosociala faktorer, risken för kroppsskada genom olycksfall samt risken för våld och hot om våld finns skäl att meddela förbud mot ensambemanning.

Chefsrådmannen Johan Lundmark, ordförande, säger:

”Arbetet som värdetransportör får generellt sett anses medföra en högre risk för att bli utsatt för våld eller hot om våld i jämförelse med många andra arbeten på grund av hanteringen av stöldbegärligt gods. Denna risk måste dock anses vara påtaglig för att ett förbud mot ensambemanning ska kunna meddelas. Domstolen har gjort bedömningen att det i målen inte kommit fram att det finns en sådan påtaglig risk.”