logotyp

Upphandling av HPV-vaccin inte i strid med upphandlingsreglerna

Mål: 20889-18
Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning avseende en upphandling av HPV-vaccin som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet 2018. Upphandlingen har genomförts utan att konkurrensutsättas och förvaltningsrätten anser att det inte finns skäl att ingripa mot detta.

SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) genomför en upphandling av HPV-vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2018. SKI har annonserat avsikten att ingå ramavtal med Merck Sharp & Dohme Sweden AB genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det är ett undantag från huvudregeln att upphandlingar ska konkurrensutsättas. Ramavtalet omfattar leverans och distribution av HPV-vaccinet Gardasil 9. Som skäl för att använda det aktuella upphandlingsförfarandet anges att det som ska upphandlas skyddas av ensamrätt.

GlaxoSmithKline AB (GSK) begärde överprövning av upphandlingen och anförde bl.a. att det inte föreligger förutsättningar för SKI att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eftersom GSK tillhandahåller vaccinet Cervarix som är en med Gardasil 9 konkurrerande produkt och ett rimligt alternativ för att tillgodose behovet i barnvaccinationsprogrammet. SKI bestred bifall till ansökan.

Avgörande för bedömningen om SKI har haft rätt att tillämpa undantaget är om det bara finns en leverantör som kan tillgodose SKI:s behov eller om det finns en konkurrerande produkt. Förvaltningsrätten anser att SKI har haft rätt att fastställa sitt behov i upphandlingen som ett 9-valent vaccin med direkt skydd mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58. Förvaltningsrätten bedömer därmed att det är utrett att SKI:s behov endast kan tillgodoses genom Gardasil 9. Frågan om Gardasil 9 respektive Cervarix skyddseffekt har inte varit avgörande för denna bedömning.

- Förvaltningsrätten bedömer att SKI har visat att förutsättningarna för att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. Det saknas därmed skäl för ingripande från förvaltningsrättens sida, säger Ulrika Kullman, rådman.