logotyp

Domaren i Ghostmålet var inte jävig

Mål: T 3151-18
Göta hovrätt har i dag beslutat att avslå invändningen om jäv i det s.k. Ghostmålet. Hovrätten anser inte att domaren i tingsrätten var jävig enbart för att domaren och en av parterna i målet är medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Det fanns inte heller någon personlig relation mellan domaren och parten som gjorde domaren jävig. Det innebär att rättegången i tingsrätten inte måste tas om.

Det var i oktober förra året som Linköpings tingsrätt meddelade dom i tvisten mellan sångaren i hårdrockbandet Ghost och fyra tidigare deltagare i bandet. Tingsrätten avslog de tidigare deltagarnas talan och beslutade att de skulle betala sångarens rättegångskostnader i målet.

Båda parter har överklagat målet till hovrätten. I hovrätten har de tidigare deltagarna anfört att rättens ordförande i tingsrätten var jävig eftersom han och sångaren i Ghost är medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Enligt dem gör det att domarens opartiskhet i målet kan ifrågasättas.

Hovrätten har nu beslutat att avslå invändingen om jäv.

- Enbart den omständigheten att en domare och en part i ett mål som domaren handlägger är medlemmar i Frimurarorden innebär inte att domaren är jävig, säger hovrättspresidenten Charlotte Brokelind. Detta ligger också i linje med praxis från Europadomstolen.

Enligt hovrätten har inte heller medlemskapet i Frimurarorden lett till att domaren och parten fått någon sådan personlig relation som skulle kunna rubba förtroendet för domarens opartiskhet i målet. De har inte träffats före förhandlingen i tingsrätten.

En av hovrättens ledamöter är skiljaktig och menar att domaren var jävig.

Beslutet att avslå jävsinvändningen innebär att hovrätten nu kan pröva frågan om målet ska tas upp i hovrätten.